Cilvēktiesību gids

Lieta

Kjeldsen, Busk Madsen un Pedersen pret Dāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1976. gada 7. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma