Cilvēktiesību gids

Lieta

Kyprianou pret Kipru

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 15. decembris

Fakti

Pieteicējs Kyprianou kungs bija jurists, kuru notiesāja par necienīgu izturēšanos pret tiesu pēc tam, kad viņš veltīja skarbus vārdus tiesai, kad tā bija pārtraukusi liecinieka nopratināšanu. Tā pati tiesa (tie paši tiesneši), pret kuru bija vērsta varbūtējā Kyprianou kunga necienīgā izturēšanās, par to notiesāja viņu uz piecām dienām brīvības atņemšanas. 

Sūdzība

Kyprianou kungs sūdzējās, ka viņš nav ticis uzklausīts objektīvā tiesā, tādā veidā pārkāpjot viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka objektivitāte parasti nozīmē iepriekšēja viedokļa un aizspriedumu neesamību, un tās pastāvēšanu var pārbaudīt vairākos veidos. Subjektīvā pieeja paredz novērtēt attiecīgā tiesneša personīgo pārliecību vai interesi konkrētajā lietā. Tiesneša personiskā objektivitāte ir jāprezumē līdz nav pierādīts pretējais. Piemēram, ka tiesnesis būtu izrādījis naidīgumu vai aizspriedumus vai personīgo nolūku vadīts būtu noorganizējis, ka lieta tiek iedalīta viņam. Objektīvā pieeja paredz noteikt, vai attiecīgais tiesnesis piedāvāja pietiekamas garantijas, lai izslēgtu jebkādas leģitīmas šaubas attiecībā uz viņa objektivitāti. Proti, nosakot, vai pastāv noskaidrojami fakti, kas dod pamatu šaubām par tiesneša objektivitāti. Veicot objektīvo testu, pat šķietamībai var būt svarīga nozīme. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Kyprianou kunga bažas par tiesas, kas viņu notiesāja, objektivitāti bija pamatotas saskaņā ar abiem testiem. Tiesa konstatēja, ka tie paši tiesneši, pret kuriem viņš, kā tika apgalvots, necienīgi izturējās, sprieda par viņa vainu un uzlika sodu. Tiesa konstatēja, ka prokurora, liecinieku un tiesnešu lomu sajaukums šajā lietā objektīvi varēja novest pie šaubām par tiesas objektivitāti un pārkāpa principu, ka neviens nedrīkst būt tiesnesis paša lietā. Attiecībā uz subjektīvo testu Tiesa konstatēja, ka tiesas pieņemtā lēmumā bija lietota emocionāla valoda, kas vedināja uz domām, ka tiesneši nav varējuši nodalīt savas personīgās izjūtas no lietas. Tādējādi Tiesa sprieda, ka tiesa nav bijusi objektīva un tikušas pārkāptas pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma