Lēmums Nr. 5-14/3-2011

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde
2011. gada 29. marts

Fakti

Pieteicēju, V.K. kundzi aizturēja robežsargi, jo viņai nebija dokumentu, kas dotu tiesības uzturēties Latvijā. Tika nolemts viņu īslaicīgi aizturēt patvēruma meklētāju centrā Olainē. V.K. kundze pārsūdzēja lēmumu par savu aizturēšanu vispārējās jurisdikcijas tiesā. Tiesa atteica pieņemt viņas sūdzību, norādot, ka jautājums ir piekritīgs administratīvajām tiesām. Kad V.K. kundze iesniedza pieteikumu administratīvajā rajona tiesā, tiesa atteica pieņemt sūdzību, norādot, ka šī jautājuma skatīšana ir vispārējās jurisdikcijas tiesu kompetencē. V.K. kundze iesniedza blakus sūdzību. Administratīvā apgabaltiesa nolēma lūgt Augstākās tiesas Plēnuma viedokli par piekritības jautājumu. 

Tiesas secinājumi

Augstākās tiesas Plēnums savā lēmumā norādīja, ka Imigrācijas likums skaidri nosaka, ka lēmumus par imigrantu ilglaicīgu aizturēšanu pieņem vispārējās jurisdikcijas tiesas. Tādējādi arī sūdzības par imigrantu īslaicīgās aizturēšanas lēmumiem ir piekritīgas vispārējās jurisdikcijas tiesai. 

Tomēr šajā konkrētajā gadījumā, ievērojot, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas lēmums vairs nebija atsaucams, Plēnums nolēma, ka izņēmuma kārtā lietu jāizspriež administratīvai tiesai, lai nodrošinātu pieteicējai efektīvu pieeju tiesai.  

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023