Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2002-21-01

Satversmes tiesa
2003. gada 20. maijs

Fakti

Latvijas likumi paredzēja, ka vēlētos amatus (tādus kā profesori, asociētie profesori, docenti vai administratīvos amatus) augstākās izglītības iestādēs un valsts atbalstītās zinātniskās izpētes iestādēs var ieņemt līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai.

Sūdzība

Visi pieteicēji bija sasnieguši 65 gadu vecumu un bija zaudējuši iespēju strādāt attiecīgajās zinātniskās izpētes iestādēs un augstākās izglītības iestādēs.

Tiesas secinājumi

Satversmes tiesa atgādināja, ka Latvijas Republikas Satversmes 106.pants garantē ikvienam tiesības izvēlēties nodarbošanos un darba vietu saskaņā ar savām spējām un kvalifikāciju. Turklāt šis pants aizliedz valstij noteikt personām citus ierobežojošus kritērijus kā vien viņu spējas un kvalifikācijas prasības, bez kurām persona nevarētu pildīt attiecīgā amata pienākumus.

Tiesa arī analizēja starptautiskās un ES tiesību normas un ieteikuma tiesību dokumentus un nonāca pie secinājuma, ka cilvēktiesību standarts noraida iepriekš izmantoto praksi aizliegt piedalīties darba tirgū personām, kas pārsniegušas noteiktu vecumu. Tiesa noraidīja arī argumentu, ka dažiem valsts ierēdņiem un tiesnešiem ir vecuma ierobežojums. Viņus nevar uzskatīt par esošiem vienlīdzīgā situācijā ar pieteicējiem, jo viņi netiek nodarbināti saskaņā ar darba līgumu, bet gan ar civildienesta attiecību līgumu, un viņi faktiski var turpināt strādāt uz tiem pašiem nosacījumiem pēc noteiktā vecuma sasniegšanas, ja vien saņem tam atļauju. Pieteicēju gadījumā tā nebija.

Lai arī Tiesa atzina, ka šī ierobežojuma likumīgais mērķis ir sabiedrības labklājība caur labi attīstītu akadēmisko un zinātnisko jomu, tā secināja, ka ierobežojumu nevar uzskatīt par samērīgu. Pirmkārt, tā norādīja, ka, ja vienīgā prasība personai, kas vēlas ieņemt zinātnieka vai profesora amatu, būtu vecums kvalifikācijas vietā, tad augstākās izglītības un zinātnes iestādes nevarētu auglīgi attīstīties. Otrkārt, cilvēki ir atšķirīgi, tādēļ nav piemērojams vispārējs pieņēmums par prāta spējām.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Satversmes tiesa konstatēja, ka norma, kas paredzēja obligātu pensionēšanās vecumu noteiktiem amatiem augstākās izglītības un zinātnes iestādēs, nav savienojama ar Satversmes 106.pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma