Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2009-93-01

Satversmes tiesa
2010. gada 17. maijs

Fakti

Vispārējās jurisdikcijas tiesa izdeva lēmumus par pieteicēju Lejnieka kunga, Rudzīša kunga un Poles kundzes saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pārdodot  pieteicējiem piederošo ieķīlāto nekustamo īpašumu. Pieteicēju saistības bija nodrošinātas ar publisku hipotēku, kuru varēja uzlikt bez publiski nostiprinātiem notariāliem aktiem. Saskaņā ar pieteicēju teikto, lēmumi tikuši izdoti pirms publiskos reģistros norādītā datuma, kurā viņu saistībām bija jābūt izpildītām. Pieteicējus neuzklausīja tiesa, un lēmumi tika balstīti tikai uz kreditoru apgalvojumiem, ka pieteicēji kavēja savus regulāros maksājumus.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka fakts, ka tiesa nav varējusi viņus uzklausīt bezstrīdus parāda piedziņas procesā pirms lēmuma pieņemšanas saistībā ar viņu nekustamo īpašumu, pārkāpa pušu tiesības uz uzklausīšanu tiesas sēdē.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka tiesību uz taisnīgu tiesu procesuālais aspekts sevī ietver vairākas savstarpēji saistītas tiesības, tādas kā tiesības uz pieeju tiesai, pušu līdztiesību, tiesības uz pušu uzklausīšanu, tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz pamatotu lēmumu u.tml. Tiesa uzsvēra, ka pušu uzklausīšana tiesas sēdē ir viens no civilprocesa pamatprincipiem – abām pusēm jāpierāda savi apgalvojumi tiesā. Tomēr dažos gadījumos, kad tiesa nepārbauda pušu savstarpējo strīdu, pušu uzklausīšanas principu, tai skaitā, tiesības tikt uzklausītam, var ierobežot. Tiesa uzsvēra, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procedūras mērķis ir sniegt vienkāršotu un paātrinātu procedūru neapstrīdamu parādu piedziņai, salīdzinot ar procedūru, kurā puses strīdas par savām tiesībām. Tādēļ tiesības uz pušu uzklausīšanu un līdztiesība var tikt ierobežota tādās procedūrās, kas saistītas ar bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Šajos gadījumos tomēr parādnieku ir iepriekš jāinformē par šādas procedūras uzsākšanu, lai dotu viņam iespēju apstrīdēt parādu pēc būtības. Turklāt Tiesa ņēma vērā, ka pieteicēji varēja pārsūdzēt tiesas lēmumu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procedūrā. Tādējādi Tiesa sprieda, ka tiesību normas bija savienojamas ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma