Micallef pret Maltu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 15. oktobris

Fakti

Pieteicēja Micallef kunga māsa bija iesaistīta civilstrīdā ar savu kaimiņu. Apelācijas instances tiesa atcēla pirmās instances tiesas labvēlīgo lēmumu. Pieteicēja māsa ierosināja konstitucionālā procesa tiesvedību, apgalvojot, ka apelācijas tiesas priekšsēdētājs nevarēja spriest taisnīgi un objektīvi, jo viņu saistīja radniecīgas saites ar pretējās puses advokātu. Pēc māsas nāves pieteicējs iestājās viņas vietā kā puse konstiucionālajā prasībā, kas vēlāk tika noraidīta.

Sūdzība

Micallef kungs sūdzējās, ka apelācijas instances tiesa nebija objektīva. Tādējādi, tiesvedība nav bijusi taisnīga.

Tiesas secinājumi

Objektivitāte parasti nozīmē iepriekšēja viedokļa un aizspriedumu neesamību, un tās pastāvēšanu var pārbaudīt vairākos veidos. Objektivitātes esamību 6.(1) panta mērķiem jānosaka saskaņā ar subjektīvu testu, novērtējot konkrētā tiesneša personīgo pārliecību un uzvedību, proti, vai tiesnesim ir bijis jebkāds personisks aizspriedums vai iepriekšējs viedoklis konkrētajā lietā. Pastāv arī objektīvais tests – vai tiesa pati un, cita starpā, tās sastāvs piedāvāja pietiekamas garantijas, lai izslēgtu jebkādas leģitīmas šaubas attiecībā uz tās objektivitāti. Tiesneša personiskā objektivitāte ir jāprezumē līdz nav pierādīts pretējais. Attiecībā uz objektīvo testu, var konstatēt, ka tiesnesis nav objektīvs, ja pastāv noskaidrojami fakti, kas dod pamatu šaubām par tiesneša objektivitāti neatkarīgam novērotājam, piemēram, hierarhiskas vai citas saistības starp tiesnesi un citiem procesa dalībniekiem. Tas nozīmē, ka lemjot par to, vai konkrētajā lietā pastāv leģitīms iemesls uztraukties, ka konkrētais tiesnesis vai tiesas sastāvs nav objektīvs, iesaistītās personas viedoklis ir svarīgs, bet nav izšķirošs. Tiesa uzskatīja, ka konkrētajā lietā ciešas radniecīgas saites starp pretējās puses advokātu un prezidējošo tiesnesi bija pietiekamas, lai objektīvi apšaubītu tiesneša neatkarību. Ņemot vērā, ka arī likums neparedzēja iespēju noraidīt tiesnesi, Tiesa secināja, ka noticis tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024