Cilvēktiesību gids

Lieta

Mitkus pret Latviju

(Taisnīga tiesa – pušu līdztiesība)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 2. oktobris

Fakti

Pieteicējs Mitkus kungs apgalvoja, ka viņš laikā, kad izcieta cietumsodu, ticis inficēts ar AIDS un C hepatītu. Viņš šajā sakarā iesūdzēja tiesā cietuma administrāciju. Pirmās instances tiesa noraidīja viņa prasību. Mitkus kungs iesniedza apelācijas sūdzību par spriedumu un lūdza, lai viņa klātbūtne tiek nodrošināta tiesas sēdē. Mitkus kungs tika aicināts uz tiesas sēdi, taču no cietuma viņš uz sēdi netika nogādāts. Apelācijas instances tiesa noraidīja apelāciju, neskatoties uz to, ka Mitkus kungs tajā nepiedalījās. Vienlaikus Mitkus kungs uzsāka tiesvedību pret laikrakstu, kas bija publicējis Mitkus kunga fotogrāfijas, kā arī informāciju par civilo tiesvedību un viņa iepriekšējām sodāmībām. Arī šajā tiesvedībā viņs netika nogādāts apelācijas instances tiesā.

Sūdzība

Mitkus kungs cita starpā sūdzējās, ka viņam ticis liegts taisnīgs tiesas process, jo viņš nav ticis nogādāts apelācijas instances tiesas sēdēs.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka tiesības uz taisnīgu tiesu sevī ietver pušu līdztiesības principa ievērošanu – abām pusēm jābūt vienlīdzīgai iespējai izklāstīt savu viedokli tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas viņus nenostāda būtiski sliktākā pozīcijā attiecībā pret pretējo pusi. Tā arīdzan uzsvēra, ka nepastāv absolūta tiesība būt personīgi klāt civilās tiesvedības tiesas sēdē. Izšķirošais ir tas, vai abām pusēm ir vienlīdzīga iespēja pasniegt tiesai savu viedokli par lietu. Konkrētajā lietā Tiesa secināja, ka Mitkus kungs tika nostādīts būtiski neizdevīgākā situācijā nekā viņa pretējās puses abās civillietās, jo viņš nepiedalījās tiesas sēdēs, kaut atbildētāji piedalījās. Turklāt, viņš netika iepriekš informēts, ka netiks nogādāts uz tiesas sēdēm, tādēļ viņš nevarēja sev norīkot pārstāvi tajās piedalīties. Tādējādi, Tiesa lēma, ka ir bijis tiesību uz taisnīgu tiesu, ko garantē Konvencijas 6.(1) pants, pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma