Cilvēktiesību gids

Lieta

Palacios de la Villa, Lieta C-411/05

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 16. oktobris

Fakti

De la Villa kungs, sasniedzot 65 gadu vecumu, tika atlaists no darba uz tā pamata, ka bija sasniedzis obligāto pensionēšanās vecumu, un nacionālie tiesību akti pieļāva kolektīvajos līgumos noteikt obligāto pensionēšanās vecumu. Šo atlaišanas iemeslu paredzēja kolektīvais līgums, kas bija noslēgts saskaņā ar nacionāliem tiesību aktiem. De la Villa kungs lūdza nacionālās tiesas atzīt atlaišanu par spēkā neesošu.

Nacionālās tiesas uzdotais jautājums Eiropas Kopienu tiesai

Vai nacionālais likums, kas pieļauj kolektīvajiem līgumiem, saskaņā ar kuriem darbiniekus var atlaist, ja viņi ir sasnieguši parasto pensionēšanās vecumu un ir tiesīgi saņemt vecuma pensiju, atbilst ES tiesībām?

Tiesas secinājumi

Sākotnēji Tiesa uzsvēra, ka ES tiesības cīnās ar noteiktiem diskriminācijas veidiem, tai skaitā diskrimināciju uz vecuma pamata darba tiesiskajās attiecībās un profesijā. Tiešā diskriminācija notiek tad, kad pret vienu personu tiek pausta mazāk labvēlīga attieksme nekā pret citu personu līdzīgā situācijā arī uz vecuma pamata. Tomēr nevienlīdzīga attieksme var būt pieļaujama, ja to attaisno likumīgs mērķis un ja šī mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstoši un nepieciešami.

Konkrētajā lietā Tiesa uzsvēra, ka, ja nacionālais likums attiecās pret personām zem pensionēšanās vecuma atšķirīgi kā pret iepriekš minētajām, tas radītu atšķirīgu attieksmi, tieši pamatojoties uz vecumu. Tiesai bija skaidrs, ka atšķirīgai attieksmei bija pamatots likumīgs mērķis – darba tirgus regulēšana un nodarbinātības veicināšana. Tā atzina arī, ka attieksme bija atbilstoša un nepieciešama, jo:

  • Valstīm ir plaša rīcības brīvība nodarbinātības un sociālās politikas jomā
  • Attiecīgā likumdošana nav balstīta tikai uz īpašu vecumu, bet ņem vērā arī faktu, ka attiecīgajām personām ir tiesības uz finansiālu kompensāciju vecuma pensijas veidā
  • Obligātais pensionēšanās noteikums nav automātisks, bet to var noteikt kolektīvajos līgumos pēc iesaistīto pušu apspriešanās

Šo iemeslu dēļ Tiesa atzina, ka nacionālais likums ir savienojams ar līdztiesības principu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma