Cilvēktiesību gids

Lieta

Penev pret Bulgāriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010.gada 7. janvāris

Fakti

Pietecējs Penev kungs tika notiesāts par pilnvaru pārsniegšanu, darbojoties kā maksātnespējas administrators. Apelācijas instances tiesa atstāja spēkā spriedumu, bet kasācijas instances tiesa attaisnoja Penev kungu, jo tikai valsts ierēdņus var atzīt par vainīgiem pilnvaru pārsniegšanā. Tomēr kasācijas instances tiesa notiesāja Penev kungu par tīšu iesaistīšanos līgumsaistībās, kas bija neizdevīgas kompānijai.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņam nav tikusi dota iespēja sevi aizstāvēt pret apsūdzību, par kuru viņu notiesāja kasācijas instanes tiesa, tādā veidā pārkāpjot viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka tiesības uz taisnīgu tiesu sevī ietver apsūdzētā tiesības būt detalizēti informētam ne tikai par apsūdzības iemeslu, tas ir, par darbībām, kuru veikšana viņam tiek piedēvēta un uz kā tiek balsīta apsūdzība, bet arī juridisko novērtējumu, kā tiek kvalificētas šīs darbības. Šī tiesība gan nenozīmē, ka informācija ir jāsniedz īpašā formā, bet tai jābūt pietiekamai, lai apsūdzētais varētu sagatavoties savai aizstavībai. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka noziedzīgi nodarījumi – pilnvaru pārsniegšana un tīša iesaistīšanās neizdevīgās līgumattiecībās – saskaņā ar Bulgārijas likumiem atšķīrās, un pēdējā minētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes nekad netika apspriestas Penev kunga lietas izmeklēšanas laikā vai tiesas procesā. Tikai iepazīstoties ar kasācijas instances tiesas galējo spriedumu, viņš uzzināja par savu darbību jauno juridisko kvalifikāciju. Tādēļ Tiesa secināja, ka Penev kungs nebija informēts detaļās par pret viņu vērsto apsūdzību raksturu un iemeslu, viņam netika piešķirts atbilstošs laiks un iespējas sagatavoties aizstāvībai. Tādējādi tika secināts, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma