Cilvēktiesību gids

Lieta

Ruiz Torija pret Spāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1994. gada 9. decembris

Fakti

Pieteicējs Ruiz Torija kungs bija nomnieks bāram Madridē. Iznomātājs cēla civilprasību tiesā par nomas attiecību izbeigšanu un pieteicēja izlikšanu no telpām. Iznomātājs apgalvoja, ka spēļu automāti bārā ievietoti pretlikumīgi. Ruiz Torija kungs turpretī apgalvoja, ka spēļu automāti tajā atradušies gandrīz 28 gadus un tādējādi laika periods – 15 gadi kopš dienas, kad prasību iznomātājs būtu varējis celt prasību, ir pagājuši. Nacionālā tiesa, nemaz neizskatot jautājumu par to, vai prasības celšanai nebija iestājies noilgums, lēma par labu iznomātājam.

Sūdzība

Pēc Ruiz Torija kunga domām, tas, ka nacionālās tiesas savā spriedumā nebija devušas vērtējumu pieteicēja apgalvojumam, ka prasības celšanai ir iestājies noilgums, pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Konvencijas 6.(1) pantā. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti norādīja uz to, ka 6.(1) pants uzliek par pienākumu tiesām pamatot ar argumentiem savus spriedumus, bet to nevar tulkot tā, ka tiesām ir jāizvērtē katrs izteiktais pušu arguments. Tiesas ieskatā apjoms, kādā piemērojams šis pienākums sniegt pamatojumu, ir atkarīgs no lēmuma veida, juridiskām tradīcijām valstī, lietas apstākļiem u.tml. Konkrētajā lietā, ievērojot, ka noilguma jautājums būtu bijis izšķirošs lietas spriešanā, Ruiz Torija kunga iesniegtais viedoklis bija skaidri formulēts un nacionālai tiesai bija pienākums saskaņā ar nacionālo likumdošanu izskatīt visus iesniegtos paskaidrojumus, kas pamatoja puses viedokli, argumentācijas trūkums spriedumā radīja Ruiz Torija kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma