Cilvēktiesību gids

Lieta

Sejdovic pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 1. marts

Fakti

Pieteicējs Sejdovic kungs tika apsūdzēts slepkavībā. Tā kā policija nevarēja noteikt viņa atrašanās vietu, viņš tika atzīts par personu, kura izvairās no tiesas. Tiesas sēde norisinājās bez apsūdzētā piedalīšanās. Tiesas procesa laikā Sejdovic kungu pārstāvēja valsts nozīmēts advokāts. Viņu atzina par vainīgu un notiesāja. Vēlāk pieteicēju atrada un aizturēja Vācijā. Tā kā netika garantēts, ka process, kas noticis in absentia, tiks atjaunots, Vācijas vars iestādes atteica pieteicēja izdošanu Itālijai.

Sūdzība

Sejdovic kungs sūdzējās, ka viņa notiesāšana bez iespējas pašam piedalīties tiesas procesā pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka pienākums garantēt apsūdzētajam piedalīšanos tiesas sēdē - vai nu pirmās instances tiesā vai apelācijā – uzskatāms kā viena no 6.panta pamatprasībām. Tomēr process, kas norisinās apsūdzētā prombūtnē nav pats par sevi nesavienojams ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Taisnīgums būtu liegts, ja persona, kas notiesāta in absentia, vēlāk nevar pārsūdzēt spriedumu un lūgt lietu izskatīt pēc būtības no jauna, gan pamatojoties uz faktiem, gan likuma piemērošanas jautājumiem, ja vien nav konstatēts, ka viņa ir atteikusies no savām tiesībām ierasties un aizstāvēt sevi vai ka viņa izvairās no tiesas. Tiesa uzsvēra, ka tiesām jābūt pietiekamam faktisko apstākļu pamatojumam, lai atzītu, ka persona izvairās no tiesas vai ka viņa būtu atteikusies no savām tiesībām ierasties tiesas sēdē. Atteikšanos no tiesībām piedalīties lietas iztiesāšanā jākonstatē nepārprotamā veidā, tai jābūt nodrošinātai ar minimāliem drošības pasākumiem atbilstoši tās svarīgumam, un tā nedrīkst būt pretrunā nevienai sabiedriskai interesei.

Konkrētajā lietā Tiesa nevarēja secināt, ka Sejdovic kungs bija nolēmis izvairīties no tiesas procesa vai nepārprotami bija atteicies no savām tiesībām piedalīties tiesas sēdē, jo viņš nebija informēts par tiesas sēdes laiku, un nekādi citi fakti nenoveda pie šādiem secinājumiem. Konstatējot arī to, ka Itālijas likumi neparedzēja efektīvu mehānismu, kādā Sejdovic kungs varētu atjaunot procesu, Tiesa lēma, ka ir noticis viņa tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma