Cilvēktiesību gids

Lieta

Sigma Radio Television Ltd. pret Kipru

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 21. jūlijs

Fakti

Pieteicēja, Sigma Radio Television Ltd, bija kompānija, kas vadīja televīzijas un radio staciju. Kipras Radio un Televīzijas Uzraudzības organizācija (CRTA) pārbaudīja virkni dažādu raidījumu, kurus pārraidīja pieteicējas televīzijas un radio stacijas, un izdeva vairākus lēmums, kuros konstatēja, ka pieteicēja pārkāpj nacionālo likumu normas, kas saistītas ar aizliegtu reklāmu, neatbilstošu saturu mazgadīgām personām u.c. CRTA uzlika pieteicējai naudas sodu par visiem minētajiem pārkāpumiem. Pieteicēja iesniedza vairākas atsevišķas apelācijas sūdzības Augstākajā tiesā, tomēr tā CRTA lēmumus atstāja negrozītus.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka CRTA lēmumi un naudas soda uzlikšana ir pārkāpusi tās tiesības uz izteiksmes brīvību. 

Tiesas secinājumi

Tiesa nekonstatēja, ka CRTA lēmumi ir pārkāpuši pieteicējas tiesības uz izteiksmes brīvību, jo lēmumi bija nepieciešami, lai aizsargātu skatītāju leģitīmās intereses.

Tiesa secināja, ka:

Lēmumi bija balstīti uz likuma normām, dažām konkrētākām nekā citas, tomēr nevarēja apgalvot, ka kāda no normām būtu bijusi tik plaši formulēta un neprecīza, ka būtu iztrūkusi nepieciešamā likuma paredzamība. Tādējādi ierobežojums bija paredzēts likumā un tam bija mērķis - citu cilvēku tiesību aizsardzība.

Attiecībā uz lēmumu nepieciešamību Tiesa ņēma vērā:

  • programmu saturu;
  • informācijas daudzveidības aizsardzību;
  • nepieciešamību pēc godīgas un precīzas faktu pasniegšanas;
  • cieņas, goda, labas slavas un raidījumos iesaistīto vai ar tiem aizskarto personu privātuma aizsardzību;
  • uzlikto naudas sodu apmēru.

Tiesa atzīmēja, ka CRTA bija izsvērusi iepriekš minētos aspektus un sniegusi pietiekamu pamatojumu pieteicējas izteiksmes brīvības ierobežojumam.

Tiesa atsevišķi izvērtēja arī citu CRTA lēmumu par 3500 eiro naudas soda uzlikšanu pieteicējai par rasistisku un diskriminējošu piezīmju paušanu pret sievietēm vienā no tās TV seriāliem.

Tiesa atzīmēja, ka:

  • naudas soda apmērs bija samērīgs, jo tam bija leģitīms mērķis – citu cilvēku tiesību aizsardzība;
  • CRTA arī bija ņēmusi vērā pieteicējas atkārtotus pārkāpumus citās tā paša seriāla epizodēs. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma