Cilvēktiesību gids

Lieta

Sobolewski pret Poliju (Nr. 2)

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 9. jūnijs

Fakti

Pieteicēju notiesāja par krāpšanu un piesprieda divus gadus brīvības atņemšanas. Viņš un viņa advokāts iesniedza apelācijas sūdzību par šo spriedumu. Pieteicējs lūdza, lai viņu no cietuma nogādā Apelācijas tiesā uz tiesas sēdi. Tiesa atteica viņa lūgumam, argumentējot, ka viņa klātbūtne nebija nepieciešama, jo viņa advokātam bija pienākums piedalīties tiesas sēdē un veikt viņa aizstāvību.

Sūdzība

Sobolewski kungs sūdzējās, ka process viņa lietā bijis netaisnīgs, jo viņam atteikta iespēja no cietuma tikt nogādātam uz vienīgo tiesas sēdi apelācijas tiesā.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka 6.panta mērķis, kopumā ņemot, norāda, ka personai, kurai “uzrādīta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu” ir tiesības piedalīties tiesas sēdēs. Tomēr apsūdzētā personīga ierašanās nav tik svarīga apelācijas instances tiesā, kā tas ir pirmās instances tiesā – tiesības uz taisnīgu tiesu ne vienmēr garantē tiesības ierasties personīgi.

Tiesa uzsvēra, ka veids, kādā 6.pants tiek piemērots apelācijas procesā, ir atkarīgs no konkrētā procesa pazīmēm; jāņem vērā procesa veselums konkrētajā nacionālajā tiesību sistēmā un apelācijas tiesas loma tajā. Lai izlemtu, vai apsūdzētajam ir tiesības būt klāt tiesas sēdē, jāņem vērā, cita starpā, konkrētā procesa iezīmes un veids, kādā pieteicēja intereses tikušas pasniegtas un aizsargātas apelācijas tiesā, jo īpaši, tajā lemjamo jautājumu kontekstā. Ja apelācijas instances tiesai jāpārbauda gan fakti, gan likuma piemērošanas jautājumi un pilnībā jāvērtē personas vaina vai nevainīgums, apsūdzētajam ir jāpiedalās tiesas sēdē.

Konkrētajā lietā apelācija, ko bija iesniedzis Sobolewski kungs, nebija ierobežota tikai ar likuma piemērošanas jautājumiem, tādēļ neesot pārliecinošiem iemesliem, lai konstatētu pretējo, pieteicējam bija jādod iespēja būt klāt tiesas sēdē. Tādējādi tika konstatēts pieteicēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma