Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-237/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 17. marts

Fakti

Latvijas likums paredzēja, ka ugunsdzēsēji var turpināt savu darbu pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas tikai tad, ja saņem atļauju no Ugunsdzēsības departamenta. Pieteicējs E. kungs lūdza pagarināt viņa darba līgumu pēc šī vecuma sasniegšanas, bet viņa lūgums tika noraidīts. Pieteicējs iesniedza prasību administratīvajā tiesā. Pirmās instances tiesa apmierināja viņa prasību, taču apelācijas instances tiesa – noraidīja.

Sūdzība

E. kungs cita starpā sūdzējās, ka vienlīdzības princips, kas paredzēts Darba likumā, ir ticis pārkāpts, jo apelācijas instances tiesa nav novērtējusi viņa situāciju salīdzinoši ar citam personām salīdzinošās situācijās.

Tiesas secinājumi

Augstākā tiesa norādīja, ka vispārīgi ierobežojums ugunsdzēsējiem ir uzskatāms par likumīgu tiem amatiem, kas saistīti ar praktisku darbu notikuma vietā, jo šis darbs prasa ļoti labu fizisko sagatavotību, kas nav savienojama ar cienījamu vecumu.

Tomēr Tiesa norādīja arī, ka E. kunga gadījumā Ugunsdzēsības departaments nebija izvērtējis iespēju nodarbināt viņu administratīvā vai citā amatā, kas neprasa ļoti labu fizisko sagatavotību. Turklāt citi mazāk kvalificēti darbinieki viņa vecumā un vecāki nebija zaudējuši savus amatus departamentā. Tādēļ, lai arī departamentam ir liela rīcības brīvība, lemjot, vai pagarināt līgumu ar darbiniekiem, kas pārsnieguši 50 gadu vecumu, Tiesa sprieda, ka šajā gadījumā lēmums nepagarināt līgumu ar E. kungu nebija pietiekami pamatots. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma