Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA - 681/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 9. jūlijs

Fakti

Pieteicējs K. kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu Daugavpils cietumā. Pieteicējs apgalvoja, ka visi ieslodzītie neoficiāli tika iedalīti kastās, un augstākas kastas locekļi varēja diktēt savus noteikumus zemākas kastas locekļiem. Pieteicējs sūdzējās, ka, ievietojot viņu vienā kamerā ar ieslodzītajiem, kurus apsūdzēja pedofīlijā, cietuma administrācija bija viņu iezīmējusi kā tādu, kas pieder zemākai kastai. Pieteicējs sūdzējās, ka tā rezultātā viņu ļaunprātīgi izmantojuši citi ieslodzītie.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka zemākās instances tiesas bija noraidījušas viņa pieteikumu un tādēļ viņam nav bijis iespējams efektīvi aizsargāt savas tiesības.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka valstij ir pienākums veikt visus no tās pamatoti sagaidāmos pasākumus, lai novērstu reālus un tūlītējus draudus ieslodzīto fiziskai veselībai, par kuriem tā ir informēta vai tai būtu jābūt informētai. Šis pienākums sevī ietver pienākumu novērst ieslodzīto neoficiālo hierarhiju, kas ir viens no vardarbības iemesliem ieslodzījuma vietās.

Tiesa ņēma vērā vairākkārtējus ziņojumus no Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai cilvēka cieņu pazemojošas rīcības vai soda novēršanai par iekšējo vardarbību vairākos cietumos, tai skaitā Daugavpils cietumā. Turklāt Tiesa atzīmēja, ka personas, kuras varētu būt neaizsargātākas kā citas, ir īpaši jāaizstāv. Izmeklējot cietumā notikušos iekšējās vardarbības gadījumus un iestāžu atbildes uz šādām sūdzībām, tiesām ir jo īpašs pienākums veikt neatkarīgu izmeklēšanu, jo šādās situācijās var būt grūti vai pat neiespējami ieslodzītajiem pilnībā pierādīt savu apgalvojumu patiesumu. Tiesa norādīja, ka pirms tiek pieņemts lēmums pēc būtības uz šādām sūdzībām, jāņem vērā visi attiecīgie tiešie vai netiešie pierādījumi, tai skaitā Tiesībsarga un visu attiecīgo starptautisko organizāciju ziņojumi. Tādēļ Tiesa atcēla zemākās instances tiesas lēmumu par atteikumu izskatīt lietu pēc būtības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma