Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-1170/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 8. decembris

Fakti

Prasītāja T. kundze tika atlaista no amata pārbaudes laikā. Nākamajā dienā pēc tam, kad viņai tika paziņots par atbrīvošanu, viņa informēja darba devēju, ka ir grūtniece. Neskatoties uz to, viņa tika atlaista no amata. Pirmā un otrā līmeņa tiesa apmierināja viņas prasību par atjaunošanu amatā.

Sūdzība

T. kundzes bijušais darba devējs cita starpā sūdzējās, ka uzņēmums nav pārkāpis diskriminācijas aizliegumu, kā arī aizliegumu atbrīvot no darba grūtnieci, jo atlaišanas brīdī darba devējs nezināja par T. kundzes stāvokli.

Tiesas secinājumi

Augstākā tiesa atgādināja, ka pārbaudes laikā darbinieku var atlaist, informējot viņu par to 3 dienas iepriekš. Tomēr Darba likuma 109.pants aizliedz darba devējam atlaist sievieti grūtniecības periodā, izņemot ja atlaišana nav saistīta ar grūtniecības stāvokli un atlaišanai ir svarīgs pamatojums.

Pēc Tiesas ieskata šis pants ir piemērojams arī tādos gadījumos kā strīdus gadījums, kad sieviete atrodas amatā pārbaudes laikā. Tā kā darba devējs uzzināja par viņas grūtniecību laikā, kad viņa joprojām bija nodarbināta (saskaņā ar paziņojumu par atlaišanu darba līgums būtu beidzies pēc 2 dienām), uzņēmumam nebija tiesību atlaist T. kundzi. Tādēļ Augstākā tiesa atstāja spēkā apelācijas instances tiesas spriedumu T. kundzes labā. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma