Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-233/2010

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2010. gada 24. novembris

Fakti

Administratīvās tiesas tiesnesis atteicās pieteicējam K. izsniegt sprieduma tulkojumu krievu valodā.

Sūdzība

Pieteicējs pieprasīja 5000 LVL kā morālā kaitējuma kompensāciju un 100 LVL kā materiālā kaitējuma kompensāciju, jo Administratīvās tiesas tiesnesis bija ierobežojis viņa tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu sakarā ar konkrētā spriedumā esošiem tiesību pārkāpumiem.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka fakts, ka trūkst speciāla likuma, saskaņā ar kuru pieprasīt kompensāciju par nacionālo tiesu prettiesiskām darbībām, neietekmē personas tiesības saņemt kompensāciju par savu tiesību aizskārumu. Tā uzsvēra, ka Latvijas Republikas Satversmes (Konstitūcijas) 92.pants garantē, ka persona, kuras pamattiesības tikušas pārkāptas, var pieprasīt kompensāciju tiešā veidā no valsts.

Tiesa tomēr norādīja, ka pirms tiek skatīts kompensācijas pieprasījums, ir jākonstatē, vai patiešām ir aizskartas tiesības. Konkrētajā gadījumā Tiesa atzīmēja, ka pirmās instances tiesa nav pārbaudījusi, vai pieteicēja tiesības tikušas aizskartas. Tādēļ spriedums tika atcelts, un lieta tika nosūtīta atpakaļ zemākās instances tiesai vēlreizējai izskatīšanai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma