Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKC-2504/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 6. decembris

Fakti

Prasītāju E. kundzi darba devējs atlaida no darba pārbaudes laikā. Viņa pagalvoja, ka atlaišana notikusi tādēļ, ka viņa atteikusies piedalīties darba devēja organizēta ballītē, proti, tajā viņa atteicās piedalīties dažās aktivitātēs, tai skaitā iet saunā kailai kopā ar kolēģiem, jo uzskatīja, ka kolēģi ir seksuāli aizskaroši. E. kundze lūdza savu atjaunošanu amatā, taču divas pirmās instances tiesas viņas prasību noraidīja.

Sūdzība

E. kundze sūdzējās, ka pret viņu vērsta diskriminācija, pārkāpjot Darba likumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atgādināja, ka, ja darbinieks norāda, ka pret viņu bijusi vērsta diskriminācija, tad tas ir darba devēja pienākums pierādīt, ka diskriminācija nav notikusi. Lai arī darba devējam, atlaižot darbinieku pārbaudes laikā, nav jānorāda atlaišanas pamats, tomēr kādam iemeslam ir jāpastāv, lai darba devējs varētu pierādīt, ka atlaišana nav balstīta uz diskriminējošiem pamatiem. Augstākā tiesa bija nepamierināta ar to, cik maz uzmanības pirmās instances tiesās ticis pievērsts prasītājas iesniegtajiem pierādījumiem. Tiesa uzsvēra, ka vardarbības gadījumā pret indivīdu svarīgāk ir, vai indivīds jutās apdraudēts, nekā, vai apdraudētājs tiešām izturējās vardarbīgi. Turklāt Tiesa uzskatīja, ka E. kundzes darba devējs nebija pierādījis, ka bez diskriminējošiem iemesliem pastāvēja citi iemesli E. kundzes atlaišanai.

Šo argumentu dēļ Augstākā tiesa nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma