Cilvēktiesību gids

Lieta

Steel un Morris pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 15. februāris

Fakti

Pieteicējus Steel kundzi un Morris kungu McDonald’s apsūdzēja par apmelošanu. Pieteicēji iesniedza lūgumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, bet tā viņiem tika atteikta, jo Apvienotajā Karalistē juridiskā palīdzība nebija pieejama apmelošanas lietās. Viņi sevi pārstāvēja tiesā paši, nedaudz piepalīdzot advokātam, kas uzstājās sēdē, un pro bono (bezmaksas) juriskonsultam.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās par to, ka viņiem tikusi liegta taisnīga tiesa, jo iztrūcis juridiskās plalīdzības.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka arī civilprocesā prāvniekam nedrīkst liegt iespēju sevi efektīvi pārstāvēt tiesā un baudīt līdztiesību ar pretējo pusi. 6. (1) pants atstāj valsts ziņā iespēju brīvi izvēlēties līdzekļus, lai garantētu prāvniekiem minētās tiesības. Juridiskās palīdzības sistēmas ieviešana ir viens no šādiem līdzekļiem, bet pastāv arī citi, piemēram, piemērojamās procedūras vienkāršošana.

Jautājums, vai juridiskās palīdzības sniegšana ir nepieciešama taisnīgam tiesas procesam, ir atkarīgs no katras konkrētās lietas īpašajiem apstākļiem un faktiem, un no piemērojamā likuma un procedūras sarežģītības, kā arī pieteicēja spējas pašam sevi pārstāvēt un cita starpā arī no tā, kādas sekas pieteicējam var radīt process. Tomēr valsts var noteikt konkrētus nosacījumus, kuriem jāizpildās, lai juridiskā palīdzība tiktu piešķirta, piemēram, prāvnieku finansiālā situācija. Valstij tomēr nav pienākuma nodrošināt pilnīgu pušu līdztiesību starp personu, kurai tiek sniegta palīdzība, un pretējo pusi, tik ilgi, kamēr katrai pusei ir piešķirta saprātīga iespēja sniegt viedokli par savu lietu saskaņā ar nosacījumiem, kas nenostāda tās būtiski neizdevīgākā pozīcijā attiecībā pret pretējo pusi.

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka finansiālās sekas pieteicējiem varēja būt ļoti smagas, ja viņi tiktu atzīti par vainīgiem apmelošanā. Pieteicējiem nebija nepieciešamo juridisko zināšanu, un lieta pati bija gan juridiski, gan faktiski sarežģīta. Tādējādi, Tiesa lēma, ka juridiskās palīdzības atteikums pieteicējiem liedza viņiem iespēju vest savu lietu tiesā efektīvi, kā sekas bija nepieļaujama pušu nevienlīdzība, tādējādi pārkāpjot tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma