Cilvēktiesību gids

Lieta

Van Mechelen un citi pret Nīderlandi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 23. aprīlis

Fakti

Pieteicējus apsūdzēja bruņotā laupīšanā. Vairāki policijas ierēdņi tika aicināti liecināt kā liecinieki, bet viņu vārdi netika atklāti, un viņi netika aicināti uz atklāto tiesas sēdi. Viņu liecības tika nolasītas tikai izmeklēšanas tiesnesim.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka viņu apsūdzība pamatā tika balstīta tikai uz policijas ierēdņu, kuru identitāte netika viņiem atklāta, liecībām, un kuri netika pratināti ne atklātā tiesas sēdē, ne klātesot apsūdzētajiem, tādējādi pārkāpjot viņu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka principā visus pierādījumus jāpārbauda atklātā tiesas sēdē, klātesot apsūdzētajiem ar mērķi ievērot sacīkstes principu. Šim principam ir arī izņēmumi, bet apsūdzētajam vienmēr jādod pienācīga un atbilstoša iespēja pratināt lieciniekus, kas liecina pret viņiem vai nu laikā, kad viņi sniedz liecības vai vēlākā stadijā, un apstrīdēt šīs liecības.

Tiesa secināja, ka anonīmu liecinieku liecību izmantošana var notikt dažos gadījumos, bet grūtības, kas šādos gadījumos rodas aizstāvībai, ir pienācīgi jālīdzsvaro ar tiesu varas rīcībā esošām atbilstošām procedūrām. Apsūdzību nedrīkst balstīt vai nu tikai uz vai izšķirošā mērā uz anonīmām liecībām. Jebkādiem pasākumiem, kas ierobežo aizstāvības tiesības, jābūt absolūti nepieciešamiem – ja mazāk ierobežojošs pasākums var izrādīties pietiekams, tad jāpiemēro šis pasākums. Tiesa atzīmēja, ka konkrētajā gadījumā pieteicējiem nebija iespējas uzdot jautājumus lieciniekiem, procedūra nepieļāva pieteicējiem pārbaudīt, vai anonīmie liecinieki tiešām liecināja pie izmeklēšanas tiesneša, un nepastāvēja pamatoti iemesli, kādēļ lieciniekiem vajadzēja palikt anonīmiem.

Aizstāvībai ne vien nebija zināmas policijas liecinieku identitātes, bet tai arī tika liegts novērot viņu izturēšanos pratināšanas laikā, un tādējādi novērtēt viņu liecību ticamību. Turklāt liecinieku liecības bija izšķirošas pieteicēju apsūdzībā. Tādējādi, Tiesa secināja, ka procedūra bijusi netaisnīga un tā pārkāpusi pieteicēju tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma