Cilvēktiesību gids

Lieta

Wieser un Bicos Beteiligungen GmbH pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 16. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma