Fiziskā brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Nevienam nav tiesību ierobežot personas fizisko brīvību bez pamatota iemesla. Taču valsts iestādēm ir atļauts personu aizturēt, ja tā ieceļo vai uzturas Latvijā bez likumīga pamata. Tomēr šāda aizturēšana ir ļoti būtisks cilvēka brīvības ierobežojums, tāpēc tai jābūt likumīgai un nepieciešamai demokrātiskā sabiedrībā, kā arī atbilstošai samērīguma principam, turklāt tai jākalpo leģitīmam mērķim. Aizturēšanas laikā tiks ņemti vērā personas individuālie apstākļi. Aizturēšanas pamati ir skaidroti Imigrācijas likumā.

Aizturēšanas laikā pret aizturēto personu jāizturas, ievērojot cilvēktiesības. Proti, tā jāizmitina pienācīgos apstākļos un jāpasargā no jebkāda veida sliktas izturēšanās.

Aizturēšana un cilvēktiesības

Cilvēktiesības pieļauj aizturēšanu, bet tai jābūt likumīgai un tā nedrīkst būt patvaļīga. Tas nozīmē, ka aizturēšanas pamatam jābūt noteiktam likumā, iestādēm ir jāievēro skaidri noteikta kārtība un pret aizturēto personu jāizturas, ievērojot cilvēktiesības. Aizturēšanas laikā var tikt skartas tādas cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums, kā arī tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiks skaidrots, kādēļ un kā persona var tikt aizturēta, lai aizturēšana būtu atzīstama par likumīgu, kādas pamattiesības personai ir aizturēšanas laikā, kur persona pēc aizturēšanas uzturēsies un kā pret to jāizturas. Tajā arī paskaidrots, kā persona var sūdzēties par jautājumiem, kas saistīti ar tās aizturēšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma