Atkāpes ārkārtas situācijās

Cilvēktiesības ir jāievēro vienmēr. Tomēr dažos izņēmuma gadījumos valstīs var rasties tādi apstākļi, kas apdraud valsts un tās iedzīvotāju drošību. Šādās ārkārtas situācijās valstis var atkāpties no dažiem cilvēktiesību standartiem.

Atkāpes no cilvēktiesību standartiem nav tas pats, kas cilvēktiesību ierobežojumi. Atkāpšanās no cilvēktiesību standartiem nozīmē, ka valdība vai nu nevar garantēt dažus cilvēktiesību aspektus, vai arī tai ārkārtas situācijas risināšanas labad ir jāveic tādi pasākumi, kas pārkāpj iepriekš pieņemtos cilvēktiesību standartus. Atkāpe būtībā nozīmē to, ka valsts ārkārtas situācijā atsakās pildīt dažas tādas saistības cilvēktiesību jomā, kuras tā agrāk ir uzņēmusies, pievienojoties starptautiskajiem līgumiem.

piemērs Infekcijas slimības pandēmijas laikā valstis var atkāpties no pienākuma respektēt pārvietošanās brīvību, piemēram, ieviest blokādi un pieprasīt, lai cilvēki, no mājokļa izejot, ņem līdzi iepriekš aizpildītu veidlapu.

Atkāpe nenozīmē, ka valstij vairs vispār nebūtu jāgarantē cilvēktiesības. Tas nozīmē tikai to, ka valstī ir ārkārtas situācija, ar to saistīto izaicinājumu pārvarēšanai ierastā kārtība vairs nav derīga un tāpēc ir jāievieš tādi pasākumi, kas zināmā mērā un dažos aspektos pārkāps cilvēktiesības. Atkāpes un ārkārtas pasākumus var izmantot tikai ārkārtas situācijā, un tie nevar kalpot par attaisnojumu tādai tiesību vai brīvību ierobežošanai, kas nav saistīta ar ārkārtas situāciju.

piezīme Atkāpes ir raksturīga starptautisko cilvēktiesību līgumu iezīme. Latvijas Republikas Satversmē un citos likumos, kas nosaka cilvēktiesības, nav tādu atkāpju klauzulu, kādas ir starptautiskajos līgumos. Tā tas ir tāpēc, ka valstis parasti nevar apturēt savu konstitūciju, bet var pieņemt savus iekšējos likumus, kas nepieciešami ārkārtas situācijas risināšanai. Atkāpe ir instruments, kas ļauj valstij pieņemt tādus likumus, kas parastos apstākļos būtu pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem, un informēt citas attiecīgā starptautiskā līguma puses, ka tā dažas līgumā noteiktās saistības īspalicīgi nepildīs.

Ārkārtas situācijas raksturs

Valdība var sniegt paziņojumu, ka tā plāno atkāpties no dažiem cilvēktiesību standartiem, tikai tādu izņēmuma apstākļu dēļ, kuri ir pietiekami nopietni, lai “apdraudētu nācijas pastāvēšanu”. Parasti tās ir ļoti nopietnas situācijas, kad tiek apdraudēta iedzīvotāju fiziskā drošība, valsts politiskā neatkarība, teritoriālā integritāte vai attiecīgo tiesību garantēšanai būtisku valsts institūciju pastāvēšana un darbība.

piemērs Karš ar citu valsti apdraud valsts iedzīvotāju drošību, valsts politisko neatkarību, teritoriālo integritāti un fizisko drošību. Karš, kas notiek valsts teritorijā, tiek atzīts par ārkārtas situāciju, kurā valsts var atkāpties no dažiem saviem ar cilvēktiesībām saistītiem pienākumiem.

Atkāpju robežas

Atkāpēm no cilvēktiesībām ir ļoti stingras robežas. Tas nozīmē, ka ir pieļaujami tikai tādi pasākumi, kas piemēroti ārkārtas situācijas pārvarēšanai, un ir spēkā vairākas juridiskas prasības, kas ierobežo valdības iespējas atkāpties no pienākuma garantēt cilvēktiesības. Tā, piemēram, ir vispāratzītas stingras robežas, kas sargā tiesības, no kurām neviena valsts nevar atkāpties nekādā gadījumā, un neļauj paplašināt tieši ārkārtas situācijas risināšanai nepieciešamās darbības jomu.

Par šo Gidu

Šajā sadaļā ir izskaidrotas juridiskās prasības, kas valstīm jāievēro, likumīgi atkāpjoties no savām saistībām, ko tās uzņēmušās saskaņā ar cilvēktiesību līgumiem. Tajā arī īsi aprakstītas dažas situācijas, kuras var tikt uzskatītas par ārkārtas situāciju un var attaisnot attiecīgo atkāpi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma