Cilvēktiesību ierobežojumi

Lielākā daļa cilvēktiesību var tikt ierobežotas, lai aizsargātu svarīgas sabiedrības intereses vai citu personu tiesības. Tiesību ierobežojumiem vienmēr jābūt samērīgiem, un tie nedrīkst pārsniegt to, kas ir absolūti nepieciešams attiecīgo interešu aizsardzībai.

Katram cilvēkam piemīt cilvēktiesības. Šo tiesību pamatā ir ideja, ka visi cilvēki pēc savas būtības ir vērtīgi un dzimuši brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās.

Lielākā daļa pamattiesību, piemēram, tiesības uz dzīvību, tiesības uz brīvību un drošību, spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums un citas tiesības, piemīt ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa valstspiederības, rases, seksuālās orientācijas vai citiem faktoriem.

Dažas tiesības tiek piešķirtas tikai konkrētiem cilvēkiem, lai nodrošinātu tiem īpašu aizsardzību situācijās, kad viņi  ir mazāk aizsargāti. Tā, piemēram, cilvēktiesības var īpaši aizsargāt minoritātes, personas ar invaliditāti, bēgļus, pamatiedzīvotājus, sievietes, bērnus un nepilngadīgos, kā arī citus cilvēkus. Tas nenozīmē, ka, dažām cilvēku grupām piešķirot papildu tiesības, tiktu ierobežotas ārpus šīm grupām esošu cilvēku tiesības. Tas nozīmē tikai to, ka dažiem cilvēkiem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, lai viņi varētu droši un vienlīdzīgi ar visiem citiem baudīt dzīvi sabiedrībā.

Cilvēktiesību ierobežojumi

Lielāko daļu cilvēktiesību var ierobežot, lai aizsargātu citus cilvēkus vai svarīgas sabiedrības intereses. Lai gan cilvēktiesības ir vissvarīgākās cilvēka tiesības, tās dažkārt var nonākt pretrunā ar citu cilvēku vai kopējās sabiedrības tiesībām.

piemērs Jūsu brīvība uzņemt attēlus un tos publicēt dažkārt var būt pretrunā ar citu cilvēku tiesībām uz privātumu. Tāpat, lai aizsargātu sabiedrību no kaitējuma, cilvēka tiesības strādāt par ārstu var tikt ierobežotas ar prasību iegūt attiecīgu speciālo izglītību un licenci.

Cilvēktiesības var ierobežot tikai tad, ja likums šādus ierobežojumus pieļauj. Ikreiz, kad tiek ierobežotas cilvēktiesības, ir jābūt pieejamam efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim – procesam neatkarīgā iestādē –, lai cilvēks, kura tiesības ir pārkāptas, varētu ierobežojumu apstrīdēt, panākt tā izbeigšanu vai saņemt kompensāciju.

Dažas cilvēktiesības ir absolūtas un nekad nevar tikt ierobežotas. Tas nozīmē, ka valsts nevar pārkāpt šīs tiesības nekādā gadījumā, pat ārkārtas situācijā. Šādas tiesības ir, piemēram, spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās aizliegums vai verdzības aizliegums.

Par šo Gidu

Šajā Gidā ir izskaidrots, kādas cilvēktiesības var tikt ierobežotas un kādām juridiskajām prasībām attiecīgajiem ierobežojumiem jāatbilst, lai tie būtu likumīgi.

Šis Gids skaidro arī to, kā cilvēktiesības var tikt ierobežotas un kādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jābūt pieejamiem, lai attiecīgos ierobežojumus varētu apstrīdēt. Šis Gids sniedz informāciju arī par ārkārtas situācijās, piemēram, kara, terorisma draudu vai pandēmijas laikā, pieļaujamām atkāpēm no cilvēktiesībām.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 25/07/2023