Kādi ierobežojumi ir atļauti?

Cilvēktiesības var ierobežot, taču visiem to ierobežojumiem jābūt nepieciešamiem un pamatotiem. Tas nozīmē, ka pastāv stingri kritēriji, kas valsts iestādēm un amatpersonām, nosakot ierobežojumus, ir jāievēro, lai tie būtu likumīgi. Šo kritēriju kopumu dažkārt dēvē par samērīguma pārbaudi vai cilvēktiesību ierobežojuma testu.

Samērīguma pārbaude ir novērtējums, kas jāveic valsts amatpersonām, ierobežojot cilvēktiesības. Šī pārbaude ietver visus būtiskos aspektus, kas ļauj valsts amatpersonām pieņemt lēmumu par to, vai un cik lielā mērā attiecīgais cilvēktiesību ierobežojums ir nepieciešams un vai tas ir pamatots. Pārbaude ietver trīs analizējamus jautājumus:

  • Vai ierobežojums ir pamatots ar likumu?
  • Vai ierobežojumam ir leģitīms iemesls (mērķis)?
  • Vai ierobežojums ir samērīgs?

Atbildei uz visiem šiem jautājumiem ir jābūt apstiprinošai. Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir “nē”, tad cilvēktiesību ierobežojums nav likumīgs un personai, kuras tiesības tas skar, ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekli savu cilvēktiesību aizstāvēšanai.

Par šo Gidu

Šajā sadaļā ir izskaidrota samērīguma pārbaude un norādīti apsvērumi, kas jāņem vērā katra pārbaudes jautājuma analīzē.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma