Satversmes tiesa var:

Izskatīt jūsu sūdzību par tiesību normu, kas aizskar jūsu cilvēktiesības

Tas nozīmē, ka jūs varat iesniegt sūdzību Satversmes tiesā vienīgi par tādu tiesību normu, kas, jūsuprāt, aizskar jūsu Satversmē noteiktās cilvēktiesības un kas ir pretrunā kādai augstākai tiesību normai.

Ja jūsu pieteikums tiek pieņemts, tad tiesa var izvērtēt, vai tiesību norma, par kuru sūdzaties, aizskar jūsu cilvēktiesības vai ne. Ja tiesa konstatē, ka ir noticis jūsu cilvēktiesību aizskārums, tā var pasludināt tiesību normu par spēku zaudējušu. Tiesa var izlemt, vai šī norma zaudē spēku ar sprieduma pasludināšanas dienu vai iepriekšēju datumu.

Satversmes tiesa nevar jums piešķirt kompensāciju par jūsu tiesību aizskārumu. Taču, ja tā ir konstatējusi jūsu cilvēktiesību aizskārumu, jūs varat iesniegt kompensācijas pieprasījumu parastā tiesā vai arī prasīt iestādei, kas piemērojusi šo normu, atsaukt tās lēmumu un piešķirt jums kompensāciju.

Satversmes tiesa nevar:

Satversmes tiesa var izskatīt tādas lietas, kas tai uzticētas Satversmes tiesas likumā. Tai ir ļoti specifiski uzdevumi, un nav tādas pašas pilnvaras izskatīt strīdus kā citām tiesām Latvijā. Tādēļ tā nevar:

  • izskatīt sūdzības par privātpersonu vai uzņēmumu rīcību;
  • atsaukt vai grozīt valsts iestāžu vai tiesu nolēmumus;
  • izvērtēt pierādījumus lietās, kas izskatītas nacionālajās tiesās;
  • sodīt valsts darbiniekus vai privātpersonas;
  • piešķirt jums kompensāciju par jūsu cilvēktiesību pārkāpumiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma