Par šo institūciju

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesa, kas izskata lietas par Latvijas likumu un citu normatīvo aktu atbilstību cilvēktiesībām. Tā darbojas uz Satversmes tiesas likuma pamata.

Satvermes tiesa var atzīt likumus vai citus normatīvos aktus par spēkā neesošiem, ja tā konstatē, ka tie ir pretrunā likumam ar augstāku spēku vai Latvijas konstitūcijai – Satversmei. Jūs varat vērsties Satversmes tiesā vienīgi tad, ja uzskatāt, ka konkrēta tiesību norma  aizskar jūsu cilvēktiesības, kas ir garantētas Satversmē.

Līdzās tiesību normas izdevējam Satversmes tiesa ir vienīgā institūcija, kas var to atcelt. Satversmes tiesa var arī noteikt datumu, ar kuru tiesību norma zaudē spēku. Piemēram, Satversmes tiesa var nolemt, ka likums, par kuru esat sūdzējies, nav spēkā kopš tā pieņemšanas brīža un tā piemērošana attiecībā uz jums nav bijusi likumīga. Tā var arī izlemt, ka likums zaudē spēku no sprieduma publicēšanas dienas, taču tas ir bijis spēkā tad, kad tika piemērots attiecībā uz jums. 

Satversmes tiesas spriedumi un lēmumi ir saistoši un nav pārsūdzami.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma