Jauno tehnoloģiju straujās attīstības sekas ir milzīga datu apjoma uzglabāšana elektroniskā formā datoros, viedtālruņos un citās ierīcēs. Tādēļ konkrētas Kriminālprocesa likuma un Operatīvās darbības likuma normas dod valsts iestādēm tiesības pārmeklēt un izņemt vai nu elektroniskās informācijas uzglabāšanas ierīces, tādas kā datori, vai konkrētus elektroniskos datus. 

Šie pasākumi var tikt veikti tādās formās kā:

Izmeklēšanas darbības

Izmeklēšanas darbību ietvaros valsts iestādes var piespiedu kārtā pārmeklēt un izņemt jūsu elektroniskās ierīces, ja ir pamats uzskatīt, ka tajās varētu atrasties nepieciešamie pierādījumi. Pārmeklēšanas un izņemšanas gadījumā jums tiks uzrādīts kompetentās iestādes lēmums, ar kuru ir atļauta attiecīgā izmeklēšanas darbība. Pārmeklēšana un izņemšana notiks jūsu klātbūtnē. 

Operatīvās darbības

Operatīvo darbību ietvaros elektronisko datu izņemšanu, tos ielādējot vai pārkopējot no elektroniskās informācijas uzglabāšanas ierīces, piemēram, no datora, var veikt, ja:

 • ir saņemta pamatota informācija par konkrētās personas saistību ar noziegumu vai 
 • tiek apdraudētas valstiski svarīgas intereses, piemēram, valsts drošība.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Lai gan elektronisko datu un ierīču pārmeklēšana un/vai izņemšana var būt nepieciešama nacionālās drošības aizsardzībai un/vai nekārtību vai noziegumu novēršanai, šīs darbības var aizskart jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Tomēr ne katra iejaukšanās jūsu privātajā dzīvē var tikt atzīta par cilvēktiesību pārkāpumu. 

Vai izmeklēšanas un operatīvās darbības veiktas likumīgi?

Lai novērtētu, vai izmeklēšanas vai operatīvās darbības pret jums veiktas likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas, un jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Vai šīs darbības ir atļautas ar likumu?

Katrai šādai darbībai jābūt pamatotai ar likumu. Latvijā visas izmeklēšanas un operatīvās darbības ir noteiktas vai nu Kriminālprocesa likumā, vai Operatīvās darbības likumā

Abi minētie likumi ietver arī:

 • noteiktas prasības, kas jāievēro, šīs darbības veicot, un nosacījumus, ar kādiem šīs darbības var veikt. Izmeklēšanas darbību veikšanai parasti ir nepieciešams izmeklēšanas tiesneša lēmums; 
 • veikto izmeklēšanas vai operatīvo darbību apstrīdēšanas procedūru. Uzziniet vairāk par to kā sūdzēties un aizstāvēt savas tiesības.

Likums paredz, ka pārmeklēšanai un izņemšanai jābūt balstītai uz kompetentas iestādes lēmumu. Parasti šo lēmumu pieņem izmeklēšanas tiesnesis. Lēmumam pēc satura un apjoma jābūt diezgan konkrētam. Ja tas pieļauj elektronisko ierīču un datu izņemšanu vispārīgā un neierobežotā veidā un tajā nav precīzi norādīts, kādi pierādījumi nepieciešami, tad lēmums ir pārāk plaši interpretējams un neatbilst likuma prasībām.

Ja pārmeklēšanu un/vai izņemšanu likums nepieļauj, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā vairs nav nepieciešams apsvērt pārējos jautājumus.

Vai šīs darbības veiktas leģitīma mērķa dēļ?

Elektronisko datu un ierīču pārmeklēšanas un/vai izņemšanas mērķis var būt citu leģitīmu interešu aizsardzība. Parasti šīs leģitīmās intereses ir:  

 • nozieguma novēršana un atklāšana, kriminālvajāšana utt.;
 • nekārtību novēršana;
 • citu personu aizsardzība;
 • valsts drošības garantēšana pret iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem. 

Ja izmeklēšanas vai operatīvās darbības nekalpo leģitīmam mērķim, tad tās nav likumīgas un jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tad vairs nav nepieciešams pārbaudīt to atbilstību citiem likumības kritērijiem.

Vai šīs darbības ir nepieciešamas?

Elektronisko datu un ierīču pārmeklēšanai un/vai izņemšanai jābūt nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai. 

Lai novērtētu nepieciešamību, jāapsver šādi aspekti:

 • Vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka elektroniskās ierīces vai elektroniskie dati satur vajadzīgos pierādījumus?
 • Cik smags ir noziedzīgais nodarījums, par kura izdarīšanu jūs tur aizdomās? Vai pārmeklēšana un/vai izņemšana nav pārāk ierobežojošs līdzeklis? Tāds tas būtu mazāk smaga noziedzīga nodarījuma gadījumā.
 • Vai nepieciešamos pierādījumus nav iespējams iegūt ar alternatīviem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem?
 • Vai faktu konstatācija ar citām metodēm būtu lemta neveiksmei vai daudz sarežģītāka?
Vai šīs darbības ir samērīgas?

Konkurējošās tiesības un intereses – jūsu tiesības uz privāto dzīvi un valsts vai citu personu leģitīmās intereses – ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Tiesa, līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, apsvērs šādus aspektus:

1) Cik ierobežojošas pēc sava rakstura bija konkrētās izmeklēšanas vai operatīvās darbības? 

Šīs darbības var būt vairāk vai mazāk ierobežojošas atkarībā no dažādiem apstākļiem, piemēram, no pārmeklēto un/vai izņemto datu apjoma un rakstura. Tāpat jāizvērtē, kādām citām iestādēm un kādos apstākļos dati tika nodoti.

2) Vai ir nodrošināta pietiekama aizsardzība pret iespējamu izmeklēšanas un operatīvo darbību un to rezultātā iegūtās informācijas nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu? 

Izmeklēšanas un operatīvo darbību veikšana jāpārrauga kompetentai institūcijai, kas lēmumu pieņemšanas procesā ir neatkarīga no tām iestādēm, kuras veic attiecīgās darbības. Visbeidzot, likumā jābūt paredzētiem tādiem efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem, kurus jūs varētu izmantot, lai apstrīdētu izmeklēšanas un operatīvo darbību likumību.  Uzziniet vairāk, kā sūdzēties un aizstāvēt savas tiesības.

3) Vai elektronisko datu kopijas tika iznīcinātas, tiklīdz tās vairs nebija nepieciešamas leģitīmā mērķa sasniegšanai? 

Šādas privātas informācijas glabāšana ilgāk, nekā nepieciešams, nav samērīga, tātad – ir prettiesiska.

Ja iestādes nav pienācīgi līdzsvarojušas jūsu tiesības ar citu interesēm un tādēļ iejaukšanās jūsu privātajā dzīvē ir nopietnāka, nekā nepieciešams, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma