Dati un privātums

Jūsu personas dati ir cieši saistīti ar jūsu privāto dzīvi, kas savukārt ir aizsargāta ar cilvēktiesībām, konkrēti, tiesībām uz privāto dzīvi. Tādēļ, lai nepārkāptu šīs tiesības, jebkāda ar personas datiem saistīta darbība ir veicama likuma ietvaros.

Personas dati ir jebkāda veida informācija, kura attiecas uz konkrētu personu un kuru var vākt, uzglabāt un izmantot jeb, citiem vārdiem sakot, apstrādāt dažādos veidos gan valsts pārvaldes iestādes, gan fiziskās personas un privātas sabiedrības.

Tiesības uz privāto dzīvi

Jūsu personas dati ir privāta informācija un tādējādi cieši saistīti ar jūsu privāto dzīvi. Cilvēktiesības aizsargā privātumu. Tātad jebkāda darbība ar jūsu datiem ir iejaukšanās jūsu cilvēktiesībās, t.i., tiesībās uz privāto dzīvi, taču šāda iejaukšanās ne vienmēr būs šo tiesību pārkāpums. Datu apstrāde ir gluži vienkārši nepieciešama normālā ikdienas dzīvē un nav nekas nepareizs, ja jūs tai esat piekritis un tā tiek veikta likumīgā veidā.

Tomēr var būt arī tādas situācijas, ka jūsu dati tiek apstrādāti bez jūsu piekrišanas un pretēji privātās dzīves aizsardzības principam. Tādēļ datu aizsardzība ir nepieciešama, lai garantētu jūsu personas datu atbilstošu izmantošanu un nodrošinātu jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šā Gida mērķis ir jums izskaidrot, kas ir personas dati, kādas ir visbiežākās situācijas, kad citas personas apstrādā un izmanto jūsu personas datus, kā tās ar attiecīgajām darbībām var ietekmēt un pārkāpt jūsu tiesības uz privāto dzīvi un kur jūs varat sūdzēties, ja uzskatāt, ka datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Resursi

Atjaunots 23/04/2022