Lai sūdzētos par jūsu personas datu apstrādi izmeklēšanas vai operatīvo darbību ietvaros, vispirms jums jāuzzina, vai pret jums šādas darbības ir veiktas.

Konkrētās krimināllietas materiālos jūs varat uzzināt, kādas izmeklēšanas vai operatīvās darbības veiktas kriminālprocesa ietvaros, tomēr to uzzināt jūs varat tikai pēc tam, kad kriminālprocess ir noslēdzies. Jūs varat pieprasīt, lai prokurors vai tiesa, kuras rīcībā ir konkrētās lietas materiāli, piešķir jums pieeju šai informācijai.

 

Ja jūs neesat iesaistīts kriminālprocesā, bet jums ir aizdomas, ka pret jums varētu būt vai tiek slepeni veiktas operatīvās darbības, tad, iesniedzot iesniegumu prokuroram, varat pieprasīt informāciju par to, vai pret jums operatīvās darbības ir veiktas vai tiek veiktas un kādi jūsu personas dati ir vai tiek izmantoti. Jums jāņem vērā, ka jūsu lūgums var tikt atteikts, pamatojoties uz to, ka pieprasītās informācijas izpaušana varētu apgrūtināt tā mērķa sasniegšanu, kura dēļ operatīvās darbības veiktas. Lai gan saskaņā ar likumu jums jātiek informētam par operatīvajām darbībām pret jums, pēc tam kad tās ir izpildītas, pastāv vairāki izņēmumi, piemēram, ja tas varētu apdraudēt nacionālo drošību vai citu personu tiesības un intereses.

Jums var tikt ierobežota piekļuve saviem datiem. Ja jums ir pamats domāt, ka valsts likumi neparedz efektīvus tiesību aizsardzības līdzekļus, lai jūs varētu pieprasīt un iegūt pieeju saviem datiem, kas savākti izmeklēšanas vai operatīvo darbību ietvaros, jūs varat sūdzēties par neefektīvu tiesisko regulējumu.  Uzziniet vairāk, kā sūdzēties par neefektīvu tiesisko regulējumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma