Ja jūs tur aizdomās par nozieguma pastrādāšanu vai jūs esat pastrādājis noziegumu vai arī kā citādi esat iesaistīts kriminālprocesā, jums var rasties īpaša neaizsargātības sajūta saistībā ar to, ka jūsu personas dati tiek vākti, apstrādāti un izpausti citiem. Šis process ietver arī jūsu attēla izmantošanu. Šādam jūsu tiesību ierobežojumam jāatbilst noteiktiem kritērijiem, lai varētu uzskatīt, ka jūsu tiesības uz privātumu  ir ierobežotas likumīgi. 

Vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Vai jūsu attēla izmantošana ir atļauta ar likumu?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt pamatotai ar likumu. Piemēram, saskaņā ar Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumu aizdomās turētās, aizturētās un notiesātās personas attēls tiek uzņemts un glabāts biometrijas datu apstrādes sistēmā. Savukārt likums Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem noteic, ka informācijas līdzekļi ir tiesīgi publicēt vispārējas intereses informāciju, tai skaitā arī indivīdu fotogrāfijas.

Ja jūsu attēla izmantošana nav atļauta ar likumu, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā atbildēt uz pārējiem jautājumiem vairs nav nepieciešams.

Vai jūsu attēls izmantots leģitīma mērķa sasniegšanai?

Jūsu attēla izmantošanas mērķis var būt citu leģitīmu interešu aizsardzība. Šīs leģitīmās intereses var būt, piemēram:

  • jūsu identificēšana valsts iestāžu un privāto sabiedrību vajadzībām; 
  • preses un citu plašsaziņas līdzekļu brīvība;
  • citu personu tiesības uz informāciju;
  • mākslas brīvība;
  • nozieguma novēršana un izmeklēšana, kriminālvajāšana; 
  • recidīvisma apkarošana;
  • valsts drošības aizsardzība utt.

Ja jūsu attēla izmantošanai nav leģitīma mērķa, tad tā nav likumīga un jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Vairs nav nepieciešams apsvērt jautājumus par jūsu attēla izmantošanas nepieciešamību un samērīgumu.

Vai jūsu attēla izmantošana ir nepieciešama?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai. Savāktajai informācijai jābūt svarīgai un atbilstošai mērķim, kura dēļ jūsu attēls tiek izmantots. Turklāt jūsu attēla izmantošana ir attaisnojama tikai tādā gadījumā, ja ne ar kādiem citiem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt. 

Vai jūsu attēla izmantošana ir samērīga?

Konkurējošās tiesības un intereses – jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un valsts vai citu personu leģitīmās intereses – ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, jāizvērtē šādi aspekti:

(a) Attēla iegūšanas veids un apstākļi

Vai jūs esat devis piekrišanu jūsu attēla uzņemšanai un/vai publicēšanai? Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir aizliegts publicēt aizdomās turētā un aizturētā, cietušā un liecinieka attēlu bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumu, kad tas nepieciešams noziedzīga nodarījuma izmeklēšanai.

(b) Personas statuss

Vai jūs esat privāta persona vai publiska persona? Otrajā gadījumā priekšroka tiks dota sabiedrības interesei būt informētai par jūsu iesaisti kriminālprocesā un tādējādi jūsu privātuma aizsardzības līmenis būs zemāks.

(c) Nozieguma raksturs

Kāds ir konkrētais noziegums? Ja tas ir smags vai liela mēroga noziegums vai tāds noziegums, kas citu iemeslu dēļ ietekmē lielu sabiedrības daļu, piemēram, slepkavība vai liela uzņēmuma izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, informēšanu par to var uzskatīt par leģitīmas sabiedrības intereses apmierināšanu. Tādā gadījumā jūsu privātuma aizsardzības līmenis ir zemāks.

(d) Attēlā redzamās personas iepriekšējā izturēšanās

Vai esat jau iepriekš atklājis privātu informāciju par sevi un ļāvis savas fotogrāfijas publicēt plašsaziņas līdzekļiem? Tādā veidā jūs esat apliecinājis savu pozitīvo attieksmi pret to, ka jūsu privātā dzīve tiek apspriesta publiski, un tādēļ jūsu privātuma aizsardzības līmenis ir zemāks. Tomēr vienīgi tā fakta dēļ, ka iepriekš esat sadarbojies ar plašsaziņas līdzekļiem, jums nevar tikt vispār liegta aizsardzība pret jūsu attēla publicēšanu.

(e) Publicētā attēla saturs, forma un publicēšanas sekas 

Vai jūs fotogrāfijā esat attēlots īpaši uzbāzīgā veidā, piemēram, attēls uzņemts izmisuma brīdī? Vai publikācija jums ir radījusi emocionālu stresu vai cita veida kaitējumu? Ja tā ir, tad jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir īpaši smagi skartas. 

Cik populārs ir laikraksts vai mājaslapa, kurā fotogrāfija publicēta? Jo lielāka mērķauditorija, jo vairāk ir aizskarts jūsu privātums.

(f) Raksta un attēla saistība

Kāda ir saistība starp jūsu fotogrāfiju un rakstu, ar kuru kopā tā publicēta? Vai raksts pēc tā satura ir precīzs un pilnīgs? Gan publicētajam attēlam, gan rakstam ir jāapmierina sabiedrības interese un jāsniedz precīza, ticama informācija, kas nav izrauta no konteksta. Jāpārbauda arī tas, vai attēla publicēšana nav kaitējusi jūsu godam, cieņai un reputācijai, jo neslavas celšana plašsaziņas līdzeklī ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma