Ja uzskatāt, ka persona ir prettiesiski izmantojusi jūsu attēlu, jūs varat lūgt administratīvā pārkāpuma procedūras vai kriminālprocesa uzsākšanu saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu vai Kriminālprocesa likumu.

Administratīvais pārkāpums

Ja persona ir prettiesiski izmantojusi jūsu attēlu, jūs, iesniedzot iesniegumu Datu valsts inspekcijai, varat lūgt, lai tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma procedūra. Savā iesniegumā jums jānorāda, kādas prettiesiskas darbības datu lietotājs veicis, jāsniedz pamatoti argumenti un jāpaskaidro, kāds kaitējums jums nodarīts.

Datu valsts inspekcija var lemt par administratīvā pārkāpuma procedūras uzsākšanu. Šādā gadījumā tā ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo lietā.

Noziedzīgs nodarījums

Ja jūsu attēls uzņemts, izmantots vai citādā veidā apstrādāts prettiesiski un līdz ar to jums ir nodarīts būtisks kaitējums, šāda rīcība var tikt atzīta par noziedzīgu nodarījumu. Būtisks kaitējums var tikt konstatēts tad, ja ne tikai ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, bet jums ir nodarīts arī būtisks mantisks zaudējums. Šādā gadījumā jūs, iesniedzot iesniegumu izmeklēšanas iestādei vai prokuratūrai, varat lūgt, lai tiek uzsākts kriminālprocess. Savā iesniegumā jums jānorāda, kādas prettiesiskas darbības attiecīgā persona veikusi, jāsniedz pamatoti argumenti un jāpaskaidro, kāds kaitējums jums nodarīts.

Ir iespējami arī īpaši gadījumi, kad jūsu attēls publicēts tādā veidā, ka tiek kurināts nacionālais, etniskais, rasu vai sociālais naids, koncentrējoties uz tādām pazīmēm kā dzimums, vecums, invaliditāte u. tml., vai tiek aizskarts jūsu un jūsu ģimenes gods un cieņa. Šāda rīcība var tikt kvalificēta kā naida noziegums vai neslavas celšana, un par to atbildīgā persona var tikt saukta pie kriminālatbildības.

Jūs, iesniedzot iesniegumu izmeklēšanas iestādei vai prokuroram, varat lūgt, lai tiek ierosināts kriminālprocess. Savā iesniegumā jums jānorāda, kādas prettiesiskas darbības attiecīgā persona veikusi, un jāsniedz pamatoti argumenti.

Abos iepriekš minētajos gadījumos izmeklētājs vai prokurors var lemt par kriminālprocesa uzsākšanu. Šādā gadījumā viņš ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo lietā un pieprasīt kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, ko esat cietis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma