Publiskas personas spēlē noteiktu lomu sabiedrības dzīvē, darbodamās politikas, ekonomikas, mākslas, sociālajā, sporta vai jebkurā citā jomā. Publiskas personas ir politiķi un citi populāri cilvēki, tādi kā sportisti, aktieri, supermodeļi, biznesmeņi un citas slavenības.

Privātuma līmenis

Publisku personu dzīve un darbība visdažādākajos aspektos, bet jo īpaši politikas jomā, parasti interesē ļoti plašu sabiedrību. Publiskas personas ir izvirzījušās sabiedrības uzmanības centrā, tāpēc ir spiestas samierināties ar to, ka pret tām tiek vērsti daudz vērīgāki skatieni nekā pret privātām personām. Atsevišķos gadījumos sabiedrības tiesības būt informētai var pat pārsniegt publisko personu privātās dzīves robežas. Tas nenozīmē, ka publiskām personām nebūtu tiesību uz savas privātās dzīves un sava attēla aizsardzību, taču tām jārēķinās ar daudz zemāku privātuma līmeni nekā privātām personām.

Tiesības uz privāto dzīvi un izteiksmes brīvība

Uzņemot un publicējot publisku personu fotogrāfijas, izdevējs, parasti plašsaziņas līdzeklis, īsteno savu izteiksmes brīvību un tādējādi sasniedz leģitīmu mērķi – informē sabiedrību par to interesējošiem un apspriešanas vērtiem notikumiem. Tomēr katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē personas attēla izmantošanas samērīgums un nepieciešamība. 

Vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Vai jūsu attēla izmantošana ir atļauta ar likumu?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt pamatotai ar likumu. Piemēram, kā noteikts likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, informācijas līdzekļiem ir tiesības publicēt vispārējas intereses informāciju, arī indivīdu fotogrāfijas, ja šīs publikācijas varētu veicināt sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanu.

Ja jūsu attēla izmantošana nav atļauta ar likumu, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā atbildēt uz pārējiem jautājumiem vairs nav nepieciešams.

Vai jūsu attēls izmantots leģitīma mērķa sasniegšanai?

Jūsu attēla izmantošanas mērķis var būt citu leģitīmu interešu aizsardzība. Šīs leģitīmās intereses var būt, piemēram:

  • jūsu identificēšana valsts iestāžu un privātu sabiedrību vajadzībām; 
  • preses un citu plašsaziņas līdzekļu brīvība;
  • citu personu tiesības uz informāciju;
  • mākslas brīvība;
  • nozieguma novēršana un izmeklēšana, kriminālvajāšana utt.

Ja jūsu attēla izmantošanai nav leģitīma mērķa, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Vairs nav nepieciešams apsvērt jautājumus par jūsu attēla izmantošanas nepieciešamību un samērīgumu.

Vai jūsu attēla izmantošana ir nepieciešama?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai. Savāktajai informācijai jābūt svarīgai un atbilstošai mērķim, kura dēļ jūsu attēls tiek izmantots. Turklāt jūsu attēla izmantošana ir attaisnojama tikai tādā gadījumā, ja ne ar kādiem citiem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem  leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt. Piemēram, vajadzētu apsvērt, vai nebija iespējams informēt sabiedrību, bet aizsargāt jūsu privāto dzīvi, publicējot konkrēto informāciju bez jūsu attēla.

Vai jūsu attēla izmantošana ir samērīga?

Konkurējošās tiesības un intereses – jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un valsts vai citu personu leģitīmās intereses – ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, ir jāizvērtē dažādi aspekti. Par to vairāk uzziniet zemāk.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma