Personas dati

Parasti minēti tiek nevis dati kā vispārīgs jēdziens, bet personas dati. Personas dati ir informācija, kura attiecas uz jums kā indivīdu un pēc kuras jūs var identificēt. Šie dati atklāj faktus par jūsu personību un privāto dzīvi, piemēram, jūsu dzimšanas datumu vai jūsu izskatu. 

Īpašu kategoriju personas dati

Īpašu kategoriju personas dati tiek uzskatīti par īpaši sensitīviem. Šie dati atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju, dalību arodbiedrībās vai citās organizācijās un citastarp var attiekties arī uz personas veselību vai seksuālo dzīvi. Biometriskie un ģenētiskie dati arī pieder pie īpašu kategoriju personas datiem.

Īpašu kategoriju personas dati (sensitīvie dati) no citiem datiem atšķiras sava sevišķi privātā un intīmā rakstura dēļ. Tieši tādēļ šādi dati var tikt ļaunprātīgi izmantoti pretēji attiecīgās personas interesēm, piemēram, būt par pamatu aizspriedumainai attieksmei vai diskriminācijai. Tāpēc šo datu apstrāde parasti ir aizliegta, izņemot atsevišķus likumā noteiktus gadījumus. Viens no šādiem izņēmumiem ir personas rakstveida piekrišana. Vairāk par gadījumiem, kad īpašu kategoriju personas datu apstrāde izņēmuma kārtā ir atļauta, uzziniet Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Dati un dažādas dzīves jomas

Personas datus var iedalīt kategorijās pēc to piederības konkrētai jomai, piemēram: 

  • veselības dati, piemēram, pacienta asins analīžu rezultāti un šūnu paraugi;
  • biometriskie dati, kas atklāj indivīda fiziskās pazīmes;
    Šai kategorijā ietilpst personas pirkstu nospiedumi vai sejas digitālās fotogrāfijas, kas uzņemtas identifikācijas nolūkos.
  • personas dati par sodāmību un pārkāpumiem.

Datu formāti

Dati var pastāvēt daudzās un dažādās formās. Tie var būt uzrakstīti uz papīra vai elektroniski, var būt iekļauti personu savstarpējā rakstveida vai mutvārdu saziņā, fiksēti attēlos, video vai skaņu ierakstā un pat ietverti šūnu paraugos un pirkstu nospiedumos.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma