Ja privāta sabiedrība vai indivīds apstrādā jūsu personas datus, tiek skartas jūsu cilvēktiesības, proti, tiesības uz privāto dzīvi un viens no šo tiesību aspektiem – tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu. Lai šādā situācijā nodrošinātu jūsu tiesību optimālu aizsardzību, datu lietotājam jūsu dati ir jāapstrādā likumīgi un jāievēro noteikti atbilstošas datu apstrādes kritēriji.  

Likumīga datu apstrāde

Katra datu apstrādes darbība skar jūsu privātumu. Tomēr jūsu tiesības uz privāto dzīvi netiek pārkāptas, ja datu apstrāde ir likumīga. Lai datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

Godprātīga un pārredzama datu apstrāde

Godprātīga un pārredzama datu apstrāde nozīmē to, ka dati tiek apstrādi ir godprātīgā un jums pārredzamā veidā. Pārredzamību nodrošina tas, ka jūs tiekat informēts par jūsu datu apstrādes mērķi, kā arī par to:

  • kādi jūsu dati tiks (tiek) apstrādāti;
  • kādā veidā tas tiks (tiek) darīts. 

Jums jābūt informētam arī par to, kas apstrādā jūsu datus un kā ar šo datu lietotāju sazināties tad, ja jūs vēlēsieties piekļūt saviem datiem vai iesniegt tam jautājumu vai pieprasījumu.

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem jebkurā brīdī. Slepena datu apstrāde ir aizliegta. Tomēr likumā var būt noteikti izņēmuma gadījumi, piemēram, kad ir jāveic operatīvās darbības, personai par to nezinot. 

Datu apstrādes mērķis

Jūsu datus var apstrādāt tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem, kas definēti pirms datu apstrādes uzsākšanas. Jūsu datus var izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām tikai tad, ja to pieļauj likums vai jūs tam esat devis piekrišanu. 

piemērs Personas datu apstrāde citiem mērķiem ir pieļaujama, ja ar to netiek pārkāptas šīs personas tiesības un šie mērķi ir saistīti ar zinātnisku vai statistikas pētījumu. Turklāt datu lietotājam ir pienākums atklāt personas datus valsts iestādēm īpašos likumā paredzētos gadījumos, piemēram, tad, ja jūs tiekat turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Datu uzglabāšanas termiņš

Jūsu dati nevar tikt uzglabāti ilgāk, kā nepieciešams šo datu vākšanas un apstrādes mērķu sasniegšanai. Kad sākotnēji izvirzītie mērķi tiek sasniegti, dati ir jādzēš.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu uzglabāšana vairs nav nepieciešama, jūs varat pieprasīt, lai datu lietotājs tos dzēš. Tomēr likums noteic, ka jūsu dati var tikt glabāti turpmākajiem zinātnes vai statistikas nolūkiem, kā arī nacionālā dokumentārā mantojuma izveidei.

Datu atbilstība un precizitāte

Datu lietotājiem ir pienākums vākt un apstrādāt tikai atbilstošus un precīzus personas datus, kas ir cieši saistīti ar mērķi, kura sasniegšanai apstrāde ir nepieciešama. Dati nedrīkst būt nepilnīgi, novecojuši vai nepatiesi. Ja jūsu personas dati ir mainīti, jūs varat pieprasīt, lai datu lietotājs tos labo un atjauno.

Datu minimizēšana

Datu minimizēšana nozīmē to, ka datu lietotāji drīkst apstādāt tikai tādus jūsu personas datus, kas ir  nepieciešami to apstrādes nolūkam.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma