Darba līgums

Noslēdzot darba līgumu, jūs stājaties jaunās darba tiesiskajās attiecībās. Šajā posmā jums tiek lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un iesniegt personas datus, tādus kā personas kods un adrese.

Vairāk par šīm prasībām varat uzzināt Darba likumā. Papildu standartus jums var piemērot, ja tiekat nodarbināts valsts sektorā kā valsts ierēdnis. Šādā gadījumā sīkāku informāciju varat atrast Valsts civildienesta likumā.

Atļauts ar likumu

Darba devējs jūsu datus var vākt un izmantot atbilstoši prasībām, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Samērīgums

Jūsu datu apstrādei, ko veic darba devējs, jābūt samērīgai, t.i., nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tā nedrīkst tikt veikta pārmērīgā apjomā.

Informācija

Darba devēja pienākums ir jūs informēt par to, kādi dati par jums tiek vākti un kāda leģitīma mērķa dēļ izmantoti.

Aizliegta vākšana un izmantošana

Darba devējs ir tiesīgs vākt no jums un citām institūcijām tikai tos personas datus, kas ir objektīvi saistīti ar jūsu darba pienākumiem un kvalifikāciju. Darba devējam nav tiesību vākt par jums noteiktu sensitīvu informāciju, piemēram, par jūsu reliģisko pārliecību, ģimenes stāvokli vai sodāmību (tāpat kā darba intervijas posmā), izņemot gadījumus, kad šāda informācija ir būtiska jūsu darba pienākumu izpildei un darba devējs nodrošina to, ka jums netiek piemēroti diskriminējoši pasākumi.

Konfidencialitāte

Darba devējam ir jāgarantē jūsu datu drošība un tie jāpasargā no citu kolēģu un trešo personu ziņkārības. Jūsu datus nedrīkst nodot citām personām ārpus darbavietas, izņemot gadījumus, kad tie saskaņā ar likumu jānodod valsts iestādēm, piemēram, nodokļu inspekcijai.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja darba devējs nav ievērojis iepriekš minētos principus, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Turklāt, vācot īpašu kategoriju datus, kas attiecas uz jūsu ģimeni vai ģimenes stāvokli, grūtniecību, reliģisko pārliecību, piederību pie politiskas partijas, nacionālo vai etnisko piederību vai sodāmību, varētu būt pārkāpts arī diskriminācijas aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma