Lai pārbaudītu jūsu piemērotību konkrētam amatam, darba devējam nepieciešams iegūt informāciju par jums. Visticamāk, tiks lūgts, lai jūs iesniedzat savu CV vai atbildat uz konkrētiem jautājumiem darba intervijas laikā. 

Atļauts ar likumu

Potenciālā darba devēja darbībām, kas saistītas ar jūsu datu vākšanu un vēlāku izmantošanu, jāatbilst prasībām, kas noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā.

Samērīgums

Jūsu datu apstrādei, ko veic potenciālais darba devējs, jābūt samērīgai, t.i., nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tā nedrīkst tikt veikta pārmērīgā apjomā.

Informācija

Darba devēja pienākums ir jūs informēt par to, kādi dati un kāda leģitīma mērķa dēļ tiek apstrādāti. 

Aizliegta vākšana un izmantošana

Nav atļauts vākt jūsu personas datus, kas nav nepieciešami un nav saistīti ar

  • vakantā amata pienākumiem;
  • jūsu kvalifikāciju un pieredzi.

Turklāt ir aizliegts vākt informāciju no citām iestādēm un institūcijām, tai skaitā atsauksmes no jūsu iepriekšējiem darba devējiem, izņemot gadījumus, kad esat tam devis piekrišanu. 

Aizliegta informācija un jautājumi

Noteikta veida informāciju par jums potenciālais darba devējs nav tiesīgs vākt. Tas attiecas uz īpašām datu kategorijām, piemēram, par jūsu reliģisko pārliecību, ģimenes stāvokli vai sodāmību. Vairāk par aizliegtajiem jautājumiem, kurus potenciālais darba devējs nav tiesīgs jums uzdot, un citām ar to saistītām detaļām varat uzzināt Darba likumā.

Uzglabāšana un piekrišana

Ja jūs nepieņem darbā, darba devēja pienākums ir iznīcināt visus jūsu iesniegtos datus. Jūsu iesniegtie dokumenti var tikt saglabāti tikai ar jūsu atļauju un nolūkā izskatīt jūsu kandidatūru tad, kad atkal kāda amata vieta būs vakanta.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja potenciālais darba devējs nav ievērojis iepriekš minētos principus, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Turklāt, vācot īpašu kategoriju datus, kas attiecas uz jūsu ģimeni vai ģimenes stāvokli, grūtniecību, reliģisko pārliecību, piederību pie politiskas partijas, nacionālo vai etnisko piederību, sodāmību, varētu būt pārkāpts arī diskriminācijas aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma