Jūs nevarat tikt diskriminēts izglītības iestādē, piemēram, skolā vai universitātē, vienalga, vai tā ir valsts, pašvaldības vai privāta izglītības iestāde.

Jums nevar liegt piekļuvi izglītībai, pret jums izglītības iestādē nevar izturēties sliktāk kā pret citiem izglītojamiem vai vērtēt jūs zemāk nekā citus izglītojamos uz diskriminējoša pamata. Diskriminācijas aizliegums aizsargā visus esošos un potenciālos izglītojamos visās valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādēs, tostarp pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, vidusskolās, koledžās un universitātēs. 

Diskriminācija izglītībā var izpausties gadījumos, kad tikai kādu jūsu pazīmju dēļ izglītības procesā priekšroka tiek dota nevis jums, bet gan citam izglītojamam. Diskriminācija var tikt konstatēta arī gadījumos, kad izglītības procesā pret jums izturas sliktāk nekā pret citiem izglītojamiem tikai jūsu rases, etniskās izcelsmes vai tautības, reliģijas vai ticības vai arī  citas tādas pazīmes dēļ, kura pieder pie aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem

piemērs Koledža vai universitāte nedrīkst noraidīt pieteikumu uzņemšanai bērnu aprūpētāju kursā tikai tādēļ vien, ka pieteikuma iesniedzējs ir vīrietis un, pēc iestādes vadības ieskata, vīrieši nav piemēroti darbam ar maziem bērniem. Tāpat skola nevar atteikties uzņemt romu bērnu vai vērtēt viņu zemāk par citiem bērniem tikai viņa etniskās izcelsmes dēļ. 

svarīgi Tomēr izglītības iestādes var noteikt, ka uzņems tikai tos pretendentus, kuri izturēs īpašu testu vai pārbaudījumu. Ja izglītības iestāde atsakās jūs uzņemt nevis tādēļ, ka piederat pie noteiktas rases, tautības vai citādas cilvēku grupas, kuras pārstāvji visbiežāk cieš no diskriminācijas, bet gan tādēļ, ka citi pretendenti pārbaudījumus izturējuši veiksmīgāk, tad diskriminācija netiks konstatēta. 

Latvijas likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju izglītībā uz dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas vai ticības, invaliditātes un citiem pamatiem. Tomēr atsevišķos ar ētosu saistītos gadījumos privātām izglītības iestādēm ir tiesības izvēlēties, kāda tipa izglītojamos tās uzņems. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja jūs vai jūsu bērnu neuzņem skolā vai citā izglītības iestādē vai attieksme pret jums vai jūsu bērnu ir sliktāka nekā pret citiem izglītojamiem tikai vecuma, rases vai etniskās izcelsmes vai arī citas tādas pazīmes dēļ, kura pieder pie aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem. 

Ja jums vai jūsu bērnam nav pieejama noteikta izglītība, var būt pārkāptas cilvēktiesības, proti, tiesības uz izglītību.

Kā sūdzēties?

Ja uzskatāt, ka jūs diskriminējusi privāta izglītības iestāde, varat iesniegt sūdzību Izglītības kvalitātes valsts dienestam vai vispārējās jurisdikcijas tiesai

Ja uzskatāt, ka jūs diskriminējusi valsts izglītības iestāde, varat iesniegt sūdzību augstākai iestādei un pēc tam administratīvajai tiesai

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 25/07/2019