Diskriminācija attiecībā uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mājokļu pieejamību Latvijā ir aizliegta uz jebkādiem pamatiem. 

svarīgi Privātu mājokļu piedāvātājiem gan diskriminācijas aizliegums ir saistošs tikai tad, ja tie ir pakalpojumu sniedzēji un tiem tiek piemērots Patērētāju tiesību aizsardzības likums, piemēram, tad, ja māju vai dzīvokļu izīrēšana vai iznomāšana ietilpst personas veiktajā komercdarbībā.  

Diskriminācija attiecībā uz mājokļa pieejamību var izpausties gadījumos, kad attiecīgā pakalpojuma sniedzējs atsakās izīrēt māju vai dzīvokli, izsaka pazemojošas vai aizvainojošas piezīmes vai izvirza atšķirīgus līguma nosacījumus, piemēram, liek jums maksāt augstāku cenu tikai tādēļ, ka piederat pie kādas cilvēku grupas, kuru raksturo noteikta kopīga pazīme. 

piemērs Diskriminācija var izpausties tādējādi, ka zemes īpašnieks atsakās personai izīrēt dzīvokli vai māju tikai šīs personas ādas krāsas dēļ vai arī tādēļ, ka šī persona pieder pie seksuālās minoritātes, piemēram, ir homoseksuālis.

Tomēr atšķirīga attieksme, izvēloties īrniekus, ir pieļaujama tad, ja mājoklis tiek nodrošināts privātā kārtā, nevis komercprakses ietvaros.

piemērs Ja vecāka gadagājuma sieviete vēlas izīrēt istabu nevis studentam, bet studentei, jo pati tā jutīsies ērtāk, šāda attieksme, kaut arī ir atšķirīga, netiks uzskatīta par diskriminējošu.

Latvijas likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju uz dzimuma, rases vai etniskās piederības un invaliditātes pamatiem attiecībā uz mājokļa pieejamību. Tomēr atsevišķos gadījumos mājoklis var tikt nodrošināts noteikta veida klientiem, šādu izņēmumu pamatojot ar objektīvu un pamatotu prieksnoteikumu

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums ir pārkāpts, ja jums tiek atteikts mājoklis vai jums tiek izvirzīti neizdevīgāki līguma nosacījumi kā citiem tikai tādas jums objektīvi piemītošas pazīmes dēļ, kura pieder pie aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem, tādiem kā vecums, reliģija vai rase.

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka mājokļus piedāvājoša privāta komersanta attieksme pret jums ir diskriminējoša, varat iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Ja uzskatāt, ka valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir atbildīga par mājokļu nodrošināšanu, jūs diskriminē, tad varat iesniegt sūdzību arī augstākai iestādei un pēc tam administratīvajai tiesai

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma