Preču un pakalpojumu pieejamība

Precēm un pakalpojumiem jābūt pieejamiem ikvienam bez jebkādas diskriminācijas. Diskriminācijas aizliegums attiecas uz visiem preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to piederības valstij, pašvaldībai vai privātpersonām.

Jums nedrīkst tikt liegta pieeja precēm vai pakalpojumiem tādēļ vien, ka piederat pie noteiktas rases, tautības vai reliģijas, vai jebkādas citas objektīvas jums piemītošas pazīmes dēļ. 

Preces un pakalpojumi

Preces un pakalpojumi ir joma, kas ietver lietu pirkšanu un pārdošanu veikalos, tirgos un citās tirdzniecības vietās, kā arī iešanu uz restorāniem, kafejnīcām, bāriem, apmešanos viesnīcās un izklaidēšanos tādās vietās kā klubi, kino, teātri, nodarbošanos ar sportu tādās vietās kā vingrošanas zāles, peldbaseini utt. Tā ietver arī pieeju pakalpojumiem, kurus sniedz bankas, apdrošināšanas kompānijas un cita veida pakalpojumu sniedzēji. 

Apjoms

Diskriminācija preču un pakalpojumu jomā var izpausties gadījumos, kad preču pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās pārdot preci vai sniegt pakalpojumu. Diskriminācija šajā kontekstā var izpausties arī kā pazemojošu un aizvainojošu piezīmju izteikšana vai atšķirīgu līguma nosacījumu izvirzīšana, piemēram, augstāka cena, ko personai liek maksāt tikai tās vecuma, rases vai seksuālās orientācijas vai arī citas tādas šai personai piemītošas objektīvas pazīmes dēļ, kura pieder pie aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem

piemērs Jums nedrīkst tikt liegta ieeja kinoteātrī tādēļ vien, ka jūs pārvietojaties ratiņkrēslā. Klubā jums nedrīkst noteikt atšķirīgu ieejas biļetes cenu tikai tādēļ, ka esat vīrietis. Šādos gadījumos tiktu pārkāpts diskriminācijas aizliegums.

Latvijas likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju uz dzimuma, rases vai etniskās piederības un invaliditātes pamatiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem. Tomēr atsevišķos gadījumos preču pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji var izvēlēties noteikta tipa klientus, šo izņēmumu pamatojot ar objektīvu un pamatotu priekšnoteikumu.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums ir pārkāpts, ja jums liegta pieeja precēm vai pakalpojumiem vai  esat saņēmis sliktas kvalitātes preci vai pakalpojumu tikai tādēļ vien, ka piederat pie noteiktas rases vai tautības vai esat cilvēks ar invaliditāti, vai jums piemīt cita tāda pazīme, kura ir viens no aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka privāta preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja attieksme pret jums ir diskriminējoša, varat iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai vispārējās jurisdikcijas tiesai.

Ja uzskatāt, ka valsts vai pašvaldībai piederoša preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja attieksme pret jums ir diskriminējoša, varat iesniegt sūdzību augstākai iestādei un pēc tam administratīvajai tiesai

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 27/07/2019