Sociālā aizsardzība un sociālie pabalsti

Diskriminācijas aizliegums aizsargā personu no diskriminācijas sociālās aizsardzības un sociālo pabalstu jomā. Šis aizliegums vienlīdz attiecas uz visiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem neatkarīgi no tā, kas tos nodrošina – valsts, pašvaldība vai privātie pakalpojumu sniedzēji.

svarīgi Sociālos pabalstus un sociālo palīdzību parasti nodrošina noteiktām cilvēku grupām nolūkā nostiprināt vai uzlabot tieši šo konkrēto mērķgrupu labklājību. Mērķtiecīgu sociālo aizsardzību, kas tiek nodrošināta pie noteiktas grupas piederīgām personām, piemēram, pensijas, kas paredzētas tikai noteiktu vecumu sasniegušiem cilvēkiem, vai invaliditātes pabalstus, kas tiek piešķirti tikai personām ar invaliditāti, nevar uzskatīt par diskriminējošiem. Diskriminācijas aizliegums attiecas uz nevienlīdzīgu attieksmi konkrētā sociālās palīdzības veida mērķgrupas ietvaros.

Aizsardzības apjoms

Sociālā aizsardzība un sociālie pabalsti ietver finansiālu vai materiālu atbalstu vai citus pakalpojumus, kas palīdz cilvēkiem baudīt savas sociālās tiesības tik pilnvērtīgi, cik tas ir iespējams. Sociālo pabalstu vai pakalpojumu piešķiršanā, lai arī kas tos nodrošinātu – valsts, pašvaldība vai privātie uzņēmumi –, diskriminācija ir aizliegta. 

Diskriminācija ir aizliegta visos sociālās aizsardzības un sociālo pabalstu nodrošināšanas aspektos, tostarp sociālo pabalstu piešķiršanā un sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī saistībā ar konkrēto pakalpojumu kvalitāti un attieksmi pret jums laikā, kad jūs tos saņemat. 

piemērs Ja jūs pēc izcelsmes esat roms, viens no jūsu vecākiem, pieņemsim, tēvs, ir ievietots sociālās aprūpes iestādē un jūs ievērojat, ka viņa istaba vienmēr ir netīra un viņa drēbes nekad nav tīras, bet citi iemītnieki, kuri nav romi, saņem labāku aprūpi, tas var nozīmēt, ka jūsu tēvs tiek diskriminēts uz etniskās piederības pamata.  

Latvijā diskriminācija uz dzimumarases vai etniskās piederībasreliģijas vai ticībasvecumainvaliditātes un citiem pamatiem ir skaidri aizliegta sociālās aizsardzības un sociālo pabalstu nodrošināšanas jomā. Latvijas likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju uz dzimuma, kā arī rases vai etniskās piederības pamata attiecībā uz bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Izņēmumi

Dažās situācijās var būt pieļaujama atšķirīga attieksme pret noteiktu trešo valstu pilsoņiem, proti, pret cilvēkiem, kas nav ES pilsoņi. Piemēram, viņiem var nebūt pieejami noteikti sociālie pabalsti un pakalpojumi. Taču šādiem izņēmumiem jābūt noteiktiem ar likumu, nepieciešamiem un samērīgiem un tie nedrīkst novest pie diskriminācijas uz cita pamata, piemēram, rases vai etniskās piederības pamata.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums būs pārkāpts, ja jums konkrēta veida sociālā palīdzība, uz kuru jums saskaņā ar likumu ir tiesības, tiek atteikta tikai tādēļ vien, ka piederat pie konkrētas etniskās grupas vai rases, praktizējat konkrētu reliģiju, vai saistībā ar kādu citu aizsargāto pazīmi jeb uz aizliegta pamata.   

Tādā gadījumā jūsu tiesības uz sociālo aizsardzību var būt pārkāptas.

piemērs Vietējās pašvaldības atteikums piešķirt sociālo pabalstu sīrietim, kas ieguvis bēgļa statusu, var būt diskriminācijas aizlieguma pārkāpums un vienlaikus arī tiesību uz sociālo aizsardzību pārkāpums.

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka jums saskaņā ar likumu ir tiesības uz sociālo palīdzību un pabalstiem, bet tie uz diskriminējoša pamata jums ir atteikti vai sniegti nepienācīgā kvalitātē, sūdzēšanās kārtība būs atkarīga no iestādes, kura ir atbildīga par sociālās palīdzības vai konkrēta sociālā pabalsta piešķiršanu, bet jūs noteikti varat iesniegt sūdzību šo iestādi uzraugošajai iestādei, t. i., augstākai iestādei, un pēc tam administratīvajai tiesai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 27/07/2019