Veselības aprūpe

Diskriminācija nav pieļaujama attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Diskriminācijas aizliegums ir vienlīdz saistošs gan valsts un pašvaldību medicīnas iestādēm, gan arī privātām medicīnas iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem.

Veselības aprūpi var nodrošināt un attiecīgus pakalpojumus var sniegt valsts un pašvaldību veselības aprūpes iestādes, ģimenes ārsti vai medicīniskās privātprakses. Visiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot diskriminācijas aizliegumu un nevienu cilvēku nepakļaut diskriminējošai attieksmei kādas aizsargātās pazīmes dēļ. Tas jāievēro gan profesionālajam medicīnas personālam (ārstiem un māsiņām), gan arī administratīvajam personālam (reģistratoriem), neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnu šoferiem, klīniku vadītājiem un citām personām, kas darbojas veselības aprūpes jomā. 

Diskriminācija veselības aprūpē var izpausties atteikumā pieņemt jūs kā pacientu, jūsu pazemošanā, jums adresētos aizskarošos un noniecinošos izteikumos vai arī tādējādi, ka jums veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti zemākā kvalitātē nekā citiem pacientiem.

piemērs Ja visi jaunākie pacienti bez acīm redzama iemesla tiek apkalpoti ārpus rindas, bet vecākiem pacientiem nākas gaidīt ilgāk, var būt pieļauta diskriminācija uz vecuma pamata.

Latvijas likums nepārprotami aizliedz diskrimināciju veselības aprūpē uz dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas vai ticības, vecuma, invaliditātes pamata un citiem pamatiem

Dažās situācijās var būt pieļaujama atšķirīga attieksme pret trešo valstu pilsoņiem, proti, pret cilvēkiem, kuri nav ES pilsoņi. Piemēram, trešo valstu pilsoņiem par dažiem veselības aprūpes pakalpojumiem varbūt ir jāmaksā dārgāk nekā vietējiem iedzīvotājiem, vai noteikti trešo valstu pilsoņiem sniegti pakalpojumi netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Taču šādiem izņēmumiem jābūt noteiktiem ar likumu, nepieciešamiem un samērīgiem un tie nedrīkst novest pie diskriminācijas uz cita pamata, piemēram, rases vai etniskās piederības pamata.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Diskriminācijas aizliegums

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja jums ir atteikta nepieciešamā veselības aprūpe vai veselības aprūpes pakalpojumi jums sniegti sliktākā kvalitātē nekā citiem pacientiem tikai jūsu  rases vai tautības, vecuma vai citas aizsargātās pazīmes dēļ jeb uz aizliegta pamata

Tiesības uz veselību un necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums

Ja jums nav pieejama veselības aprūpe vai jūs saņemat zemākas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus nekā citi pacienti, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz veselību. Visnopietnākajos gadījumos var tikt konstatēts necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes vai pat spīdzināšanas aizlieguma pārkāpums. 

Tiesības uz dzīvību

Ja cilvēks mirst tādēļ, ka nav saņēmis savlaicīgu medicīnisko palīdzību vai nav saņēmis pienācīgu veselības aprūpi, varētu būt pārkāptas cilvēktiesības, proti, tiesības uz dzīvību.  

Kā sūdzēties

Ja uzskatāt, ka privāts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs pret jums izturējies diskriminējoši, varat iesniegt sūdzību Veselības inspekcijai vai vispārējās jurisdikcijas tiesai.  

Ja uzskatāt, ka valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs pret jums izturējies diskriminējoši, varat iesniegt sūdzību arī augstākai iestāde un pēc tam administratīvajai tiesai

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma