Tiesas

Ja uzskatāt, ka esat diskriminēts, un vēlaties par to saņemt kādu atlīdzinājumu vai kompensāciju, jums ir tiesības iesniegt pieteikumu tiesā.

Tiesas izvēle

Tiesas izvēle un procedūra ir atkarīga no tā, kura iestāde, kurš uzņēmums vai kurš indivīds jūs ir diskriminējis. Ja jūs diskriminējusi valsts iestāde, tad varat uzsākt administratīvo procesu, vispirms vēršoties augstākā iestādē un pēc tam iesniedzot sūdzību administratīvajā tiesā. 

Ja jūs  diskriminējis uzņēmums vai indivīds, varat iesniegt sūdzību tiesā civiltiesiskā kārtībā.

svarīgi Lietās, kas saistītas ar darba attiecībām, strīda piekritība ir atkarīga nodarba attiecību veida. Ja kāds ir diskriminēts valsts civilā vai militārā dienesta ietvaros, viņš var uzsākt administratīvo procesu, vispirms iesniedzot sūdzību augstākā iestādē un pēc tam administratīvajā tiesā. Savukārt civillietās sūdzība uzreiz iesniedzama tiesā. Civilprocess tiek piemērots arī gadījumos, kad preces piegādā un pakalpojumus sniedz valsts iestāde uz privāttiesiska līguma pamata.

Sagatavošanās sūdzības iesniegšanai

Ja uzskatāt, ka esat diskriminēts, ir svarīgi apkopot visu informāciju par notikušo un rīkoties ātri – piemēram, lūgt, lai ikviens attiecībā uz jums pieņemtais lēmums jums tiek izsniegts rakstveidā. Jums jāapzina visu iesaistīto cilvēku vārdi un amati un rūpīgi jāsagatavo attiecīgā notikuma izklāsts, tajā norādot arī to, kas tika pateikts, kurš un kad (datums, pulksteņa laiks) to teica.

Diskriminācijas pierādījumi

Par tiešiem diskriminācijas pierādījumiem var kļūt mutvārdu vai rakstveida paziņojums, piemēram, darba devēja, pakalpojuma sniedzēja, ārsta u. c. personas vēstule, e-pasta sūtījums. Liecinieki var sniegt liecības par notikušo. 

piemērs Personāla atlases kompānijas darbinieka e-pasta vēstule sievietei, ar kuru tiek paziņots, ka viņa netiks aicināta uz interviju, jo uzņēmums vēlas pieņemt darbā vīrieti. 

Daudzos gadījumos tiešie pierādījumi nebūs pieejami. Tomēr ir iespējami arī netiešie pierādījumi, kas norāda uz to, ka jūs diskriminējis darba devējs, pakalpojuma sniedzējs u. c. 

piemērs Vienā un tajā pašā situācijā attieksme pret jums ir citāda nekā pret personām, kuras nav jūsu reliģijas sekotāji. Darba devējs regulāri izsaka aizvainojošas piezīmes par jūsu reliģijas pārstāvjiem, jūs esat dzirdējis, ka darbinieki, kas praktizē to pašu reliģiju, ko praktizējat jūs, sūdzas par diskrimināciju, vai arī veids, kā pret jums izturas, ir pietiekami savāds vai bargs, lai būtu pamats domāt, ka šāda attieksme ir diskriminējoša. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā izskaidrots, kā sūdzēties par diskrimināciju dažādām tiesām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma