Administratīvā tiesa

Ja uzskatāt, ka jūs diskriminējusi valsts iestāde, jūsu sūdzību izskatīs administratīvā tiesa, izņemot gadījumu, kad jūsu un attiecīgās iestādes attiecību pamatā ir privāttiesisks līgums, piemēram, darba līgums vai preču un pakalpojumu piegādes līgums. Parasti sūdzībai vispirms jābūt iesniegtai augstākā iestādē un tikai pēc tam jūs varat vērsties administratīvajā tiesā.

Sūdzība augstākai iestādei

Vispirms jums jāiesniedz sūdzība augstākai iestādei – tas jāizdara viena mēneša laikā no dienas, kad esat saņēmis jūs diskriminējošo lēmumu vai kad notikusi jūs diskriminējošā darbība. 

piemērs Ja jūs ir diskriminējusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, tad augstāka iestāde ir Labklājības ministrija un sūdzība iesniedzama tai. Augstāka iestāde izvērtēs, vai attiecīgā tās pakļautībā esošā iestāde ir rīkojusies likumīgi un vai tiešām ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums. Tā var izlemt, ka ir nepieciešama konkrēta rīcība un izmaksājama kompensācija. 

Ja neesat apmierināts ar augstākās iestādes lēmumu, jūs viena mēneša laikā varat to pārsūdzēt administratīvajā tiesā.  

Sūdzības saturs

Savā sūdzībā jums:

  • jāsniedz informācija par to, kāpēc uzskatāt, ka esat diskriminēts (kas, ko, kad, kā darījis vai teicis), un citstarp jānorāda arī iespējamās diskriminācijas pamati);
  • jānorāda tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • jānorāda atlīdzinājums vai naudas summa, ko vēlaties saņemt kā kompensāciju;
  • jānorāda un tai jāpievieno visi ar to saistītie dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir.

Ja jums nav pieejami dokumenti vai lēmumi, kas var pierādīt jūsu prasības patiesumu, tad gan augstākajai iestādei, gan administratīvajai tiesai ir pienākums neatkarīgi izmeklēt lietu un noskaidrot patiesību, tātad pašām meklēt atbilstošus pierādījumus.

Pārsūdzība tiesā

Administratīvā tiesa novērtēs, vai tiešām esat diskriminēts, un izvēlēsies jūsu situācijai atbilstošu atlīdzinājumu. Tā var uzlikt valsts iestādei par pienākumu izbeigt diskrimināciju, atcelt pārsūdzēto lēmumu, atjaunot jūsu iepriekšējo stāvokli un piešķirt jums kompensāciju. 

Kompensācija var ietvert atlīdzību par mantiskajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksimālais kompensācijas apmērs, uz ko varat  pretendēt, ir ierobežots saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma