Seksuālā orientācija

Ja pret personu tikai tās seksuālās orientācijas dēļ vien izturas citādi nekā pret pārējiem cilvēkiem līdzīgā situācijā, šāda atšķirīga attieksme var tikt uzskatīta par diskrimināciju.

Kas ir diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata?

Seksuālā orientācija nozīmē cilvēka tieksmi (seksuālu vai romantisku), kas var būt vērsta uz pretējo dzimumu (heteroseksualitāte), savu paša dzimumu (homoseksualitāte) vai abiem dzimumiem (biseksualitāte).  Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ izpaužas kā netaisnīga attieksme pret indivīdu tikai tāpēc, ka viņš ir vai tiek uztverts kā  gejs, lesbiete, biseksuālis, transpersona vai heteroseksuālis. 

Diskriminācijai uz seksuālās orientācijas pamata var tikt pakļauta jebkura persona, tomēr visbiežāk tiek pakļauti un šajā ziņā visvieglāk ievainojami ir lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi, jo daudzviet sabiedrībā ir  dziļi iesakņojusies homofobija un transfobija, turklāt nav nodrošināta pienācīga tiesiskā aizsardzība pret diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes dēļ.

Kad var rasties pārkāpums uz seksuālās orientācijas pamata?

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja cilvēkam tiek liegtas noteiktas tiesības un pret viņu izturas citādi (labāk vai sliktāk) nekā pret pārējiem cilvēkiem tikai viņa seksuālās orientācijas dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata var izpausties dažādās dzīves jomās, tādās kā darba attiecības, izglītība, preču un pakalpojumu pieejamība, tiesības uz mājokli, kā arī valsts iestāžu, citstarp valdības departamentu, tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbībā. 

piemērs Diskriminācija darba attiecībās var izpausties tādējādi, ka cilvēkam tikai viņa seksuālās orientācijas dēļ tiek liegtas darba iespējas, neņemot vērā viņa profesionālo kvalifikāciju. Par diskrimināciju pakalpojumu sfērā var tikt uzskatīts tas, ka heteroseksuālai personai tiek liegta ieeja geju naktsklubā vai ka personas lūgums izīrēt tai dzīvokli tiek noraidīts šīs personas seksuālās orientācijas dēļ. Diskriminācija var tikt konstatēta arī tādā gadījumā, ja persona ziņo, ka ir cietusi no vardarbības, kas pret to vērsta sakarā ar tās seksuālo orientāciju, bet policija atteikusies konkrēto incidentu izmeklēt. 

Tomēr cilvēks nevar automātiski pieņemt, jo īpaši darba attiecību kontekstā, ka atšķirīga attieksme pret viņu tiek izrādīta tikai viņa seksuālās orientācijas dēļ. Ir rūpīgi jāizvērtē tas, vai atšķirīgajai attieksmei nav bijuši citi iemesli, jo, piemēram, var būt arī tā, ka cita pretendenta kvalifikācija objektīvi ir augstāka un tieši tāpēc viņš dabūjis konkrēto darbu vai augstāku amatu. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma