Kas ir naida noziegums?

Nodarījums ir kvalificējams kā naida noziegums, ja to raksturo divi elementi – tas ir prettiesisks nodarījums, kas par tādu uzskatāms atbilstoši likumam, un tā motīvs ir balstīts uz aizspriedumiem. Naida noziegumus var uzskatīt par ekstrēmu diskriminācijas formu.

Prettiesisks nodarījums

Pirmais naida nozieguma elements ir prettiesisks nodarījums. Naids pats par sevi nav prettiesisks nodarījums – par prettiesisku nodarījumu ir uzskatāms tikai reāli izdarīts nodarījums, kas vērsts pret personu vai personu grupu. Prettiesisks nodarījums var izpausties daudzās dažādās formās un atbilstoši likumam tikt kvalificēts kā noziegums, administratīvs pārkāpums vai cita veida prettiesisks nodarījums.

piemērs Prettiesisks nodarījums var izpausties kā dažāda veida draudi, fizisks uzbrukums, izvarošana, slepkavība, īpašuma bojāšana un citādi.

Uzziniet vairāk par dažādām atbildības formām.

Motīvs

Ja tiek konstatēts, ka ir izdarīts prettiesisks nodarījums, tad ir jānoskaidro tā motīvs. Naida noziegumu motīvi izriet no aizspriedumiem pret noteiktām sabiedrības grupām. Tieši ar šo savu motivāciju naida noziegumi atšķiras no citiem prettiesiskiem nodarījumiem. Naida nozieguma upuris tiek izraudzīts viņam piemītošu īpašo pazīmju dēļ. Šīs pazīmes var būt valoda, reliģiskā piederība, tautība, rase, dzimums, seksuālā orientācija vai jebkādi citi līdzīgi faktori.

svarīgi Lai gan visbiežāk par naida noziegumu upuriem kļūst minoritāšu grupas vai pie tām piederošas personas, ņemiet vērā, ka arī pie sabiedrības vairākuma piederošas personas var kļūt par naida nozieguma upuriem.

Naida noziegumu mērķis var būt viens vai vairāki cilvēki vai īpašums, kas tiek saistīts ar tādu personu grupu, kuras vieno kāda noteikta kopīga pazīme.

piemērs Ja ļaunprātīga dedzināšana notikusi geju klubā, valstij ir jānoskaidro, vai konkrētais nodarījums nav kvalificējams kā naida noziegums. Tomēr par naida noziegumu to varētu uzskatīt tikai tad, ja dedzinātājs pielaidis uguni klubam tieši tāpēc, ka viņam ir aizspriedumi pret LGBT+ kopienu vai konkrētiem tās locekļiem.

Uzziniet vairāk par iespējamiem naida noziegumu upuriem un naida noziegumu pamatiem.

Valsts pienākumi

Pat ja naida noziegums vēl nav izdarīts, valstij ir pienākums aizsargāt indivīdus pret šādiem prettiesiskiem nodarījumiem un nodrošināt sabiedrībā vispārēju kārtību un drošību.

Ja naida noziegums ir izdarīts, valsts iestādēm jāveic efektīva izmeklēšana, lai noteiktu tā motīvu un par šo noziegumu atbildīgās personas. Gadījumos, kad izdarīto noziegumu var uzskatīt par naida noziegumu, valsts iestādēm ir papildu pienākumi – ne tikai tāpat kā jebkura cita nozieguma gadījumā nodrošināt izmeklēšanas efektivitāti un objektivitāti, bet – un tas ir īpaši svarīgi – darīt visu, kas iespējams, lai atmaskotu naida nozieguma motīvus un tā pamatā esošos aizspriedumus.

Tā kā naida noziegumi ietekmē ne tikai cietušo, bet arī veselu sabiedrības daļu, kurai ir ar cietušo kopīgas pazīmes, valsts iestādēm jāveic pietiekami pasākumi, lai aizskartā sabiedrības daļa uzticētos valsts iestādēm un būtu pārliecināta par šo iestāžu spējām to aizsargāt pret naida noziegumiem.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Naida noziegumi var ietekmēt dažādas – turklāt gan cietušā, gan noziedznieka – cilvēktiesības.

Tiesības uz dzīvību un necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizliegums

Valstij jāaizsargā cietušo cilvēktiesības. Šis pienākums ietver pienācīgu naida nozieguma izmeklēšanu, kā arī palīdzības nodrošināšanu nozieguma upuriem. Ja policijas reakcija uz naida noziegumu nav pienācīga, var būt pārkāptas tiesības uz dzīvību vai necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizliegums.

piemērs Ja upuris ir nogalināts, valstij jāveic efektīva kriminālizmeklēšana, lai noskaidrotu slepkavības motīvu, tā pamatā esošos aizspriedumus un atrastu par noziegumu atbildīgās personas.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Ja valsts iestādes, kas izmeklē naida noziegumus, vai tiesas neievēro likumā noteiktās procedūras vai ja tiesas process risinās pārmērīgi ilgi, var būt pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tieši tiesības uz taisnīgu tiesu ir tās cilvēktiesības, kas vairumā gadījumu ir īpaši svarīgas nozieguma izdarītājam.

piemērs Personu nevar uzskatīt par vainīgu naida nozieguma izdarīšanā, kaut arī tā par to ir apsūdzēta, tikmēr, kamēr nav stājies spēkā galīgais tiesas spriedums. Šo principu apzīmē ar terminu “nevainīguma prezumpcija”.

Diskriminācijas aizliegums

Naida noziegumus var uzskatīt par visekstrēmāko diskriminācijas formu. Tas, ka valsts reakcija uz naida noziegumiem nav pienācīga, var novest pie diskriminācijas aizlieguma pārkāpumiem saistībā ar citām cilvēktiesībām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma