Naida noziegumu pamati

Naida noziegumi var tikt uzskatīti par vissmagāko diskriminācijas formu. Attiecīgi tas nozīmē, ka naida noziegumu un diskriminācijas pamati var būt identiski. Ir svarīgi būt labi informētam par šiem pamatiem, lai pienācīgi atpazītu naida noziegumus.

Naida nozieguma izdarītājs savu upuri izvēlas pēc noteiktām pazīmēm. Saskaņā ar Latvijas likumu naida noziegums ir prettiesisks nodarījums, kura pamatā ir aizspriedumi pret atsevišķām personām vai to grupām tādu tām piemītošu pazīmju dēļ kā vecums, dzimums, invaliditāte, rase vai etniskā izcelšanās, tautība vai reliģija.

Latvijas likums atzīst, ka no aizspriedumiem izrietoši naida noziegumi ar motīvu kūdīt uz sociālu naidu var tikt izdarīti arī uz citiem, likumā neminētiem pamatiem. Valsts iestādēm šie pamati katrā individuālajā gadījumā ir rūpīgas izmeklēšanas ietvaros jāatklāj. Šādi citi (vispārīgi) pamati jeb iemesli var būt, piemēram, personas seksuālā orientācija, sociālais statuss vai valoda.

Resursi

Atjaunots 08/10/2020