Lai jūs būtu drošībā, ieslodzījuma vietas personālam ir:

  • jārespektē jūsu cilvēktiesības un gods. Personāls nedrīkst izmantot savu autoritāti vārdiskai vai fiziskai jūsu pazemošanai vai ietekmēšanai. 
  • jāaizsargā jūs no citiem ieslodzītajiem, kuri varētu jūs apdraudēt vai nodarīt jums pāri.

Jums pašam kā ieslodzītajam ir pienākums novērst iespējamos konfliktus, informējot par tiem ieslodzījuma vietas administrāciju. 

Ieslodzījuma vietas personāla izturēšanās

Ieslodzījuma vietas personālam ir zināma vara pār jums, bet tā izmantojama tikai saskaņā ar likumu, neitrālā un bezpersoniskā veidā. Tas nozīmē, ka personālam, pildot savus pienākumus, ir jāievēro jūsu cilvēktiesības neatkarīgi no tā, kas jūs esat un kādus noziegumus esat izdarījis.

Parasti tas nozīmē, ka personāls nedrīkst jūs spīdzināt, pielietot pret jums pārmērīgu spēku vai pakļaut jūs jebkādai necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai. Šāda neatļauta izturēšanās var izpausties kā fiziska vai vārdiska apdraudēšana vai iebiedēšana, piemēram, pastāvīga rupjas valodas lietošana saskarsmē ar jums, jūsu tiesību noliegšana, nepamatotas ķermeņa pārmeklēšanas akcijas vai arī tādu soda veidu piemērošana, kuri nav atļauti ar likumu un ir pretrunā ar cilvēktiesībām.

Izņēmumi

Izņēmuma gadījumos par noteiktiem pārkāpumiem, piemēram, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, vai arī tad, ja ieslodzītais apdraud citus cilvēkus vai pakļauj briesmām pats sevi, ieslodzījuma vietas personālam ir tiesības ieslodzītos sodīt vai pat pielietot spēku. Uzziniet vairāk par kārtību un drošības pasākumiem ieslodzījuma vietā. 

Aizsardzība pret citiem ieslodzītajiem

Ieslodzījuma vietas personāls nedrīkst jūs pakļaut briesmām, ievietojot vienā kamerā vai citādi pieļaujot jūsu kontaktus ar tādām personām, kuras varētu jums uzbrukt, jūs apdraudēt vai nodarīt jums pāri. Ieslodzījuma vietas personālam savu iespēju robežās jādara viss, lai novērstu iespējamos ieslodzīto savstarpējos konfliktus. Ja noticis konflikts, ieslodzījuma vietas administrācijai tas jāizmeklē un attiecīgi jārīkojas, lai turpmāk nepieļautu līdzīgus konfliktus. 

Ieslodzītā pienākumi

Atbildība par jūsu drošību gulstas ne tikai uz ieslodzījuma vietas administrāciju un personālu. Arī katram ieslodzītajam, kuram ir pamats domāt, ka viņš ir apdraudēts vai ka  starp viņu un citiem ieslodzītajiem var sākties konflikts, par to jāziņo ieslodzījuma vietas personālam. 

Ja domājat, ka jūs apdraud ieslodzījuma vietas personāls, tad varat sūdzēties Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Par nepamatotu fizisku aizskaršanu vai jebkura ieslodzījuma vietas darbinieka noziegumu jūs varat ziņot Iekšējās drošības birojam. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja ieslodzījuma vietas administrācija nenodrošina jūsu aizsardzību, tad var būt pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums vai pat pārkāptas jūsu tiesības uz dzīvību.

Ja jums ir iespēja brīdināt ieslodzījuma vietas personālu vai administrāciju par briestošo konfliktu, bet jūs to nedarāt un līdz ar to pats necenšaties to novērst, tad pēc konflikta nevarēsiet sūdzēties par to, ka ieslodzījuma vietas personāls vai administrācija nenodrošināja jūsu aizsardzību. Tādā gadījumā ne no ieslodzījuma vietas personāla, ne no administrācijas – īpaši, ja tā nevarēja zināt par konflikta iespējamību – nevar prasīt pilnu atbildību par to, ka netika garantēta jūsu drošība un tika pārkāptas jūsu cilvēktiesības.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā sīkāk izskaidrots ieslodzījuma vietas administrācijas pienākums jūs aizsargāt, kā arī jūsu paša pienākums aizsargāt sevi no iespējamiem konfliktiem ar citiem ieslodzītajiem. Šī sadaļa arī paskaidros, kādas cilvēktiesības konkrētos gadījumos var tikt pārkāptas. Par to, ka ieslodzījuma vietas personāls var pielietot spēku, un šajā sakarā aktuālajiem jautājumiem vairāk varat uzzināt sadaļā Kārtība un drošības pasākumi ieslodzījuma vietā

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma