Kādas tiesības pieder pie cilvēktiesībām?

Pie cilvēktiesībām pieder dažādas tiesības un brīvības.

Šīs tiesības un brīvības var iedalīt divās tematiskās grupās: pilsoniskās un politiskās tiesības un sociālās un ekonomiskās tiesības. Taču visas cilvēktiesības ir savā starpā saistītas: vienas tiesības pārkāpums var arī negatīvi ietekmēt citu tiesību nodrošināšanu.

Pilsoniskās un politiskās tiesības

Pilsoniskās un politiskās tiesības galvenokārt aizsargā cilvēkus no valsts varas un neattaisnotas iejaukšanās cilvēka dzīvē. Pamatā tās nodrošina, ka jūs varat brīvi dzīvot sabiedrībā un piedalīties sabiedrības dzīvē. Tādēļ valstij ir jāaizsargā un jānodrošina visu pilsonisko un politisko tiesību pilnīga ievērošana.

Ekonomiskās un sociālās tiesības

Ekonomiskās un sociālās tiesības garantē, ka ikvienai personai tiek nodrošināti apstākļi, kuros tā spēj apmierināt savas ekonomiskās un sociālās pamatvajadzības. Tās ir ļoti cieši saistītas ar mūsu labklājību. Valstīm jādara viss nepieciešamais pilnvērtīgai ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanai.

Taču, atsevišķos gadījumos, lai aizsargātu un nodrošinātu šīs tiesības, ir nepieciešams daudz resursu, kas ne visām valstīm ir pietiekami. Resursu trūkums tomēr nenozīmē, ka valsts var ieņemt pasīvu lomu un bezgalīgi novilcināt attiecīgo tiesību nodrošināšanu. Valstīm ir pienākums aizsargāt un nodrošināt šīs tiesības augstākajā līmenī savu iespēju robežās, un tām jāizrāda labā griba sniegt aizvien lielāku šo tiesību aizsardzību.

Uzziniet vairāk par svarīgākajām cilvēktiesībām:

Atjaunots 23/01/2024