Migrāciju var iedalīt legālajā un neregulārajā migrācijā atkarībā no veida, kādā migranti ieceļo konkrētajā valstī. Legālā migrācija notiek saskaņā ar valsts likumiem, savukārt neregulārā migrācija nozīmē ieceļošanu un uzturēšanos valstī bez atļaujas vai derīga ieceļošanas dokumenta. Tomēr neregulāra ieceļošana nenozīmē to, ka šādam migrantam nebūtu nekādu tiesību.

Migrācija un cilvēktiesības

Visiem migrantiem ir cilvēka pamattiesības, un viņi ir aizsargāti saskaņā ar vispārējiem starptautisko cilvēktiesību principiem. Tomēr valstīm nav pienākuma nodrošināt migrantiem tādas pašas tiesības, kādas ir to pilsoņiem (piemēram, tiesības vēlēt), un valstis var neregulāri ieceļojušo migrantu tiesības ierobežot vairāk nekā to migrantu tiesības, kuri valstī uzturas likumīgi.

Ir paredzētas arī īpašas tiesības dažādām migrantu kategorijām.

piemērs Viesstrādnieku tiesības ir izklāstītas ANO Starptautiskajā konvencijā par visu viesstrādnieku un viņu ģimeņu tiesību aizsardzību, kuru tomēr ir ratificējušas tikai dažas valstis. Cilvēku tirdzniecības upuru tiesības un tiesības uz īpašu aizsardzību ir izklāstītas ANO Konvencijas par starptautisko organizēto noziedzību Protokolā par cilvēku tirdzniecību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma